Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phongmx_aof
#736060 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi tại công ty tư vấn xây dựng Sông Đà
2
kh¸i luËn chung vÒ ®Çu t­, b¸o c¸o kh¶ thi
vµ c«ng t¸c lËp b¸o c¸o kh¶ thi ngµnh
x©y dùng
I. Lý luËn chung vÒ ®Çu t­ ph¸t triÓn.
1. Kh¸i niÖm vÒ ®Çu t­:
1.1. Kh¸i niÖm.
ThuËt ng÷ “§Çu t­” cã thÓ ®­îc hiÓu trªn nhiÒu gãc ®é , khÝa c¹nh kh¸c
nhau nh­ng ®Òu cïng môc ®Ých nh»m gi¶i thÝch nã.
- Trªn gãc ®é tµi chÝnh, ®Çu t­ lµ mét chuçi ho¹t ®éng chØ tiªu ®Ó chñ ®Çu t­
nhËn vÒ mét chuçi c¸c dßng thu, nh»m hoµn vèn vµ sinh lêi
- Trªn gãc ®é tiªu dïng, ®Çu t­ lµ h×nh thøc h¹n chÕ tiªu dïng hiÖn ®¹i ®Ó
thu ®­îc møc tiªu dïng nhiÒu h¬n trong t­¬ng lai.
- Trªn gãc ®é nÒn kinh tÕ, ®Çu t­ lµ sù hi sinh gi¸ trÞ hiÖn t¹i g¾n víi viÖc t¹o
ra rµi s¶n míi cho nÒn kinh tÕ.
- Trªn gãc ®é chung, ®Çu t­ cã thÓ hiÓu lµ sù bá ra, hi sinh c¸c nguån lùc ë
hiÖn t¹i nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ cã lîi cho ng­êi ®Çu t­ trong t­¬ng lai.
Nguån lùc dµnh cho ®Çu t­ cã thÓ lµ vèn, tµi nguyªn thiªn nhiªn, lµ søc lao
®éng, trÝ tuÖ, con ng­êi... xÐt vÒ th¬i gian c¸c nguån lùc nµy ®­îc bá ra ë hiÖn t¹i ®Ó thu vÒ kÕt qu¶ trong t­¬ng lai. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cã thÓ lµ c¸c môc tiªu kinh tÕ nh­ lîi nhuËn, sù t¨ng lªn cña tµi s¶n tµi chÝnh, tµi s¶n vËt chÊt, cã thÓ lµ c¸c môc tiªu chÝnh trÞ v¨n ho¸, x· héi nh­ sù gia t¨ng tµi s¶n trÝ tuÖ, nguån nh©n lùc cho nÒn kinh tÕ.
Tuú thuéc vµo tõng chñ thÓ vµ ®èi t­îng ®Çu t­ cô thÓ mµ c¸c môc tiªu ®Çu
t­ ®­îc tró träng kh¸c nhau vµ trong mét ®iÒu kiÖn cô thÓ th× c¸c chñ thÓ ®Çu t­ kh¸c nhau sÏ chän c¸c ph­¬ng ph¸p ®Çu t­ kh¸c nhau nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu cao nhÊt cã thÓ.
Nh­ ®· nãi, hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t­ lµ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng ®èi
víi tõng c¸ nh©n, ®¬n vÞ, ®Çu t­ quyÕt ®Þnh sù ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vÞ. §èi víi nÒn kinh tÕ, ®Çu t­ quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi, lµ ch×a kho¸ cña sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Tuy nhiªn, nÕu xem xÐt trªn gãc ®é toµn bé nÒn kinh tÕ th× kh«ng ph¶i mäi sù bá vèn ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nh»m thu lîi ®Òu ®­îc co lµ ®Çu t­, chØ nh÷ng ho¹t ®éng bá vèn ra tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ vµ t¹o ra tµi s¶n míi cho nÒn kinh tÕ míi ®­îc gäi lµ ®Çu t­ ph¸t triÓn. Nh­ng xÐt trªn mét tæng thÓ víi nh÷ng mèi
Với tư cách là cơ quan tư vấn duy nhất thuộc Tổng công ty xây dựng Sông Đà (Tổng công ty lớn nhất Việt Nam ngành xây dựng), công ty tư vấn xây dựng Sông Đà giúp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement