Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gnuh_gnauq
#736043 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế bộ tự động chuyển đổi nguồn A.T.S Lưới- Máy phát
§å ¸n tèt nghiÖp­A.T.S NguyÔn §×nh Hïng Líp TB§­ §T3
2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.C¸c b¶n vÏ ®å thÞ(ghi râ c¸c lo¹i b¶n vÏ vÒ kÝch th­íc c¸c b¶n vÏ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. C¸n bé h­íng dÉn:

PhÇn
Hä tªn c¸n bé
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ngµy giao nhiÖm vô thiÕt kÕ:
…………………………………
7. ngµy hoµn thµnh nhiÖm vô:
…………………………………
...

Ngµy th¸ng n¨m
Chñ nhiÖm bé m«n
C¸n bé h­íng dÉn
(Ký ghi, râ hä tªn) (Ký ghi, râ hä tªn)
Häc sinh ®· hoµn thµnh
(vµ nép toµn bé b¶n thiÕt kÕ cho Khoa)
Như chúng ta đã biết, điện năng được chuyển tải từ các nhà máy phát điện đến các phụ tải thì cần qua các trạm biến áp. Việc chuyển tải điện từ lưới đến các
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online