Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By trang_lovely_kt8689
#736013 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng ketoprofen trong huyết tương
2
PhÇn i: tæng quan.
1.1 §¹i c­¬ng vÒ Ketoprofen.
1.1.1 C«ng thøc vµ tÝnh chÊt lý ho¸[1] [ 5].
- Ph©n tö l­îng : 254.29
- Tªn khoa häc :acid 2 ( - benzoyl phenyl ) propionic
- TÝnh chÊt: Bét kÕt tinh tr¾ng, kh«ng mïi. Thùc tÕ kh«ng tan trong
n­íc ë 20
0
C, tan hoµn toµn trong kiÒm m¹nh, ethanol 96
0
, aceton cloroform vµ
CH – COOH
C
O
CH
3
Các phương pháp phân tích hay dùng để xác định nồng độ thuốc trong huyết tương (dịch sinh vật) là sắc ký lỏng hiệu năng cao ( HPLC ), sắc ký khí (GC), sắc ký kh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement