Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bickford
#735823 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế máy tăng âm
2
M¸y t¨ng ©m lµ m¸y khuÕch ®¹i tÝn hiÖu ©m thanh tõ ®Çu vµo thµnh tÝn hiÖu
®iÖn cã biªn ®é, dßng ®iÖn, c«ng suÊt ®ñ lín phôc vô cho môc ®Ých sö dông ë ®Çu ra.
¢m thanh nãi chuyÖn trùc tiÕp chØ ®ñ cho mét sè ng­êi nghe râ trong mét
kh«ng gian giíi h¹n nµo ®ã. TÝn hiÖu ©m thanh trªn ®Üa tõ, ®Üa compact hay thu ®­îc
tõ c¸c m¸y thu chØ cã biªn ®é c«ng suÊt nhá. Muèn phôc vô cho nhiÒu ng­êi cïng
nghe râ th× cÇn ph¶i lµm cho ©m thanh Êy to lªn b»ng c¸c m¸y t¨ng ©m. TÝn hiÖu nhá
tõ micro vµ c¸c thiÕt bÞ l­u tr÷ ®­îc ®­a vµo bé khuyÕch ®¹i lµm cho n¨ng l­îng Êy
t¨ng lªn nhiÒu lÇn, sau ®ã dïng loa biÕn ®æi trë l¹i thµnh ©m thanh ®ñ m¹nh ®Ó phôc
vô cho ®«ng ®¶o ng­êi nghe. §é lín ©m thanh ph¸t ra phô thuéc vµo c«ng suÊt cña
m¸y t¨ng ©m vµ ®é lín cña tÝn hiÖu vµo.

2.Ph©n lo¹i:
Tuú theo môc ®Ých sö dông hay linh kiÖn mµ m¸y t¨ng ©m ®­îc ph©n lo¹i nh­
sau:
-Theo môc ®Ých sö dông, m¸y t¨ng ©m ph©n thµnh m¸y t¨ng ©m th«ng th­êng
vµ m¸y t¨ng ©m chuyªn dông.
+M¸y t¨ng ©m th«ng th­ßng lµ lo¹i t¨ng ©m c«ng suÊt nhá, dïng trong c¸c buæi
nãi chuyÖn, héi häp, biÓu diÔn v¨n nghÖ tr­íc c«ng chóng. Lo¹i t¨ng ©m nµy cßn gäi
lµ phãng thanh, c«ng suÊt vµi chôc Watt.
+M¸y t¨ng ©m chuyªn dông dïng trong c¸c ®µi vµ c¸c tr¹m ph¸t thanh ®Ó phôc
vô cho mét m¹ng l­íi ®­êng d©y loa t­¬ng ®èi lín trong mét ph­êng hay mét thµnh
phè. Lo¹i t¨ng ©m nµy cã c«ng suÊt tõ vµi chôc Watt ®Õn vµi chôc kil« Watt. Lo¹i
t¨ng ©m chuyªn dông th­êng cã yªu cÇu riªng
nªn kÕt cÊu phøc t¹p h¬n kÌm theo nh÷ng thiÕt bÞ nh­ b¶ng ph©n phèi phi®¬ ,m¸y ®o
trë kh¸ng ®­êng d©y.
Dùa vµo lo¹i linh kiÖn chñ yÕu m¸y t¨ng ©m ph©n thµnh m¸y t¨ng ©m ®iÖn tö
,m¸y t¨ng ©m b¸n dÉn vµ m¸y t¨ng ©m dïng IC. M¸y t¨ng ©m ®iÖn tö cã linh kiÖn chñ
yÕu lµ transistor ®iÖn tö vµ dïng nguån cung cÊp xoay chiÒu. Do kÝch cì lín vµ tÝnh
n¨ng h¹n chÕ cña linh kiÖn nªn hiÖn nay lo¹i nµy hÇu nh­ kh«ng cßn ®­îc s¶n xuÊt.
M¸y t¨ng ©m b¸n dÉn cã linh kiÖn chñ yÕu lµ transistor ,nguån cung cÊp lµ xoay
chiÒu hay mét chiÒu.Tuy nhiªn do IC lµ m¹ch tÝch hîp tÝnh n¨ng cao nªn m¸y t¨ng
©m dïng IC cã kÝch th­íc nhá, chÊt l­îng tèt vµ ®­îc s¶n xuÊt chñ yÕu ngµy nay.
II.KÕt cÊu chñ yÕu cña bé khuÕch ®¹i ©m thanh trong m¸y t¨ng ©m:
PhÇn quan träng nhÊt trong m¸y t¨ng ©m lµ bé khuÕch ®¹i ©m tÇn, bé khuÕch
®¹i ©m tÇn bao gåm bèn bé phËn chÝnh:
· Bé khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p : Bé khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p cã nhiÖm vô khuÕch ®¹i
Công nghệ điện tử đã đem lại sự tiện lợi và thoải mái cho con người trong cuộc sống hiện nay. Khi đời sống con người càng cao thì nhu cầu về hưởng thụ và giải t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement