Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By trangany_1988
#735816 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: DÙNG MÁY TÍNH KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ CỦA HỆ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
tr­êng ®¹i häc bkhn
bé m«n :tù ®éng ho¸
2
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay khã cã thÓ t×m thÊy lÜnh v­c ho¹t ®éng nµo cña con ng­êi mµ
kh«ng sö dông ph­¬ng ph¸p m« h×nh ho¸ ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. §iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng ®èi víi lÜnh vùc ®iÒu khiÓn c¸c hÖ thèng kü thuËt vµ x· héi, bái v× ®iªu khiÓn chÝnh lµ qu¸ tr×nh thu nhËn th«ng tin tõ hÖ thèng, nhËn d¹ng hÖ thèng theo mét m« kh×nh nµo ®è vµ ®­a ra quyÕt ®Þnh thÝch hîp ®Ó ®iÒu khiÓn hÖ thèng. Qóa tr×nh nµy ®­îc tiÕp diÔn liªn tôc nh»m ®­a hÖ thèng vËn ®éng theo mét muc tiªu ®Þnh tr­íc.
Ph­¬ng ph¸p m« h×nh ho¸ vµ m« pháng ®­îc ph¸t triÓn tõ ®¹i chiÕn thÕ giíi
lÇn thø hai vµo nh÷ng n¨m 40 cña thÕ kû XX. Lóc ®ã ng­êi ta øng dông ph­¬ng ph¸p m« pháng ®Ó nghiªn cøu ph¶n øng h¹t nh©n nh»m chÕ t¹o bom nguyªn tö. Nhê cã m¸y tÝnh ®iÖn tö mµ ph­¬ng ph¸p m« kh×ng ho¸ vµ m« pháng ph¸t triÓn nhanh chãng vµ ®­îc øng dông vµo nhiÒu lÜnh vùc khoa häc kü thuËt còng nh­ khoa häc x· héi kh¸c nhau.
Nhê cã ph­¬ng ph¸p m« kh×nh ho¸ vµ m« pháng, ng­êi ta cã thÓ ph©n tÝch,
nghiªn cøu hÖ thèng liªn tôc, phi tuyÕn, ngÉu nhiªn ￿ mét c¸ch chÝnh x¸c, hiÖu qu¶ mµ nhiÒu khi ph­¬ng ph¸p gi¶i tÝch truyÒn thèng kh«ng cho ta lêi gi¶i chÝnh x¸c ®­îc.
Trong phÇn bµi tËp vÒ m« h×nh ho¸ hÖ liªn tôc: “ Kh¶o s¸t qu¸ tr×nh qu¸ ®é
cña hÖ ®iÒu khiÓn tù ®éng ” do thêi gian chuÈn bÞ cã h¹n nªn ch¾c ch¾n bµi lµm cña chóng em cßn cã nhiÒu thiÕu sãt, em mong cã ®­îc sù chØ b¶o thªm cña c¸c thÇy, c¸c c« gi¶ng d¹y trong bé m«n: “ Tù ®éng ho¸ xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ”- Khoa §iÖn-Tr­êng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi.
Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o: GS.TS.NguyÔn C«ng
HiÒn, Th¹c sü.NguyÔn Danh Huy ®· tËn t×nh h­íng dÉn ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh bµi tËp nµy.

Phương pháp mô hình hoá và mô phỏng được phát triển từ đại chiến thế giới lần thứ hai vào những năm 40 của thế kỷ XX. Lúc đó người ta ứng dụng phương pháp mô ph
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement