Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quantridoanhnghiep
#735789 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế máy biến áp điện lực ngâm dầu công suất 1600 kVA
§å ¸n m«n häc :

ThiÕt kÕ m¸y biÕn ¸p ®iÖn lùc
ng©m dÇu
NguyÔn tr­êng giang 1 Líp TB§ ­ §T 1.K45
§ 1.TÝnh to¸n c¸c kÝch th­íc
chñ yÕu cña m¸y biÕn ¸p
I.TÝnh to¸n c¸c ®¹i l­îng ®iÖn c¬ b¶n:
1.C«ng suÊt mçi pha : S
f
=
)
3
,
533
)
(
3
1600
kVA
kVA
m
S
p


(1-1)
2.C«ng suÊt mçi trô :
)
(
3
,
533
)
(
3
1600
kVA
kVA
t
S
S
p
p
(1-2)
trong (1-1) vµ (1-2): m - sè pha, m=3 ;cßn t – sè trô, t = 3;
S – c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p, S = 1600 kVA
3.Dßng ®iÖn d©y ®Þnh møc:
Dßng ®iÖn d©y phÝa cao ¸p : I
1
=
)
(
4
,
26
35000
.
3
10
.
1600
.
3
10
.
3
1
3
A
U
S


(1-3)
Dßng ®iÖn d©y phÝa h¹ ¸p : I
2
=
)
(
2310
400
.
3
10
.
1600
.
3
10
.
3
2
3
A
U
S


(1-4)
4.Dßng ®iÖn pha : Do c¸c cuén d©y nèi Y/yo nªn dßng ®iÖn pha cã trÞ sè b»ng dßng ®iÖn d©y: Dßng ®iÖn pha phÝa cao ¸p : I
1f
= I
1
= 26,4 (A)
Dßng ®iÖn pha phÝa h¹ ¸p : I
2f
= I
2
= 2310 (A)
5.§iÖn ¸p pha : Do c¸c cuén d©y nèi Y/yo nªn ®iÖn ¸p pha cã trÞ sè nh­ sau:
§iÖn ¸p pha phÝa cao ¸p : U
1f
= U
1
/
3
=35/
3
=20,207 (kV) (1-5)
§iÖn ¸p pha phÝa h¹ ¸p : U
2f
= U
2
/
3
=0,4/
3
=0,231 (kV) (1-6)
6.Thµnh phÇn ®iÖn ¸p ng¾n m¹ch :
Thµnh phÇn ®iÖn ¸p ng¾n m¹ch t¸c dông :
u
nr%
=
(%)
1
1600
.
10
16000
.
10
10
.
.
10
.
.
.
100
.
.
3
3

S
P
I
m
I
m
U
r
I
n
f
f
ï
n
f
(1-7)
Thµnh phÇn ®iÖn ¸p ng¾n m¹ch ph¶n kh¸ng :
u
nx%
=
(%)
916
,
5
1
6
2
2
2
%
2
%
ñr
n
u
u

(1-8)
7.§iÖn ¸p thö :
Theo phô lôc XIII s¸ch thiÕt kÕ m¸y ®iÖn (TrÇn Kh¸nh Hµ -NguyÔn
Hång Thanh), ta cã :®iÖn ¸p thö phÝa cao ¸p: U
th1
=80kV; cßn bªn phÝa h¹ ¸p: U
th2
= 5kV.
II.ThiÕt kÕ s¬ bé lâi s¾t vµ tÝnh to¸n c¸c kÝch th­íc chñ yÕu cña m¸y biÕn ¸p.8.Lâi s¾t :
ë
®©y ta chän lâi s¾t kiÓu trô,tiÕt diÖn ngang cã d¹ng bËc thang ®èi
xøng néi tiÕp ®­êng trßn cã ®­êng kÝnh lµ ®­êng kÝnh lâi s¾t.
Chän c¸ch Ðp trô vµ g«ng : Chän theo B¶ng 6 (ThiÕt kÕ m¸y ®iÖn –
Phan Tö Thô) ta chän c¸ch Ðp trô b»ng b¨ng ®ai , Ðp g«ng b»ng s¾t gãc. Sö dông lâi thÐp cã 4 mèi ghÐp xiªn ë 4 gãc cña lâi cßn 3 mèi nèi gi÷a dïng mèi ghÐp th¼ng. HÖ sè t¨ng c­êng g«ng: k
g
=1,02(tØ lÖ gi÷a tiÕt diÖn g«ng vµ tiÕt
diÖn trô ). Dùa vµo B¶ng 4 TL1, chän sè bËc thang trong trô lµ 8. HÖ sè chªm kÝn k
c
= 0,93.
9.Chän t«n silic, c¸ch ®iÖn cña chóng vµ c­êng ®é tõ c¶m trong trô vµ g«ng:
Theo B¶ng 8 TL1, chän lo¹i t«n silic c¸n l¹nh M4X , dµy 0,28 mm .Chän tõ c¶m trong trô B
t
=1,62T.
Để đáp ứng nhu cầu điện khí hoá toàn quốc, đưa điện đến mọi nơi với chất lượng điện tốt nhất thì việc sử dụng các máy biến áp điện lực có chất lượng tốt là rất
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement