Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Hale
#735661 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tổng quan về tổng đài SPC- Giao Tiếp đường dây thuê bao tương tự
Tæng ®µi SPC ThiÕt kÕ tuyÕn thuª bao xa
NguyÏn Ngäc Linh c®®t8-k44
2
3.6.3 trao ®æi th«ng tin gi÷a bé ®iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch vµ c¸c
®¬n vÞ ®iÒu khiÓn trong tr­êng chuyÓn m¹ch......
....................................27
Ch­¬ng 4: KiÓm So¸t B¸o HiÖu Vµ TÝnh C­íc
Trong Tæng §µi SPC.............................................................................30
I. B¸o hiÖu ...........................................................................................304.1: Giíi thiÖu chung vÒ ph­¬ng ph¸p b¸o hiÖu ..............................304.2: Vai trß cña b¸o hiÖu ...................................................................314.3 C¸c thµnh phÇn m¹ng th«ng tin b¸o hiÖu...................................314.3.1 C¸c hÖ thèng b¸o hiÖu cña tæng ®µi ...........................................314.3.1.1 Ph©n lo¹i b¸o hiÖu ....................................................................314.1.2.2 B¸o hiÖu thuª bao......................................................................314.4 B¸o hiÖu trung kÕ liªn ®µi ............................................................344.4.1 Qu¸ tr×nh b¸o hiÖu gi÷a hai tæng ®µi. ..........................................344.4.2 B¸o hiÖu kªnh riªng ( Kªnh kÕt hîp CAS )..............................364.4.3 HÖ thèng b¸o hiÖu kªnh chung CCS (common channel
signalling): ......................................................................................................38
4.4.4 B¶n tin b¸o hiÖu trong m¹ng b¸o hiÖu sè7:..............................394.5 TÝnh c­íc trong tæng ®µi SPC .....................................................39 4.5.1 TÝnh c­íc theo thêi gian thùc ...................................................394.5.2 TÝnh c­íc sau khi hoµn thµnh cuéc gäi ....................................404.6
C¸c
thiÕt bÞ thu ph¸t b¸o hiÖu cña tæng ®µi ...............................40
4.6.1 ThiÕt bÞ thu/ph¸t b¸o hiÖu ®a tÇn(multifequency) .....................404.6.2 ThiÕt bÞ thu ph¸t b¸o hiÖu hîp kªnh .........................................41Ch­¬ng 5: Khèi giao tiÕp ...................................................44
1.Giao tiÕp thuª bao ..................................................................................44
5.1 KÕt cuèi ®­êng d©y thuª bao t­¬ng tù (Analog) ........................445.2
KÕt cuèi ®­êng d©y thuª bao sè (Digital subscriber line
termination) ...................................................................................................46
II. Giao tiÕp trung kÕ cña tæng ®µI ®IÖn tö sè SPC..................48
5.3 kÕt cuèi c¸c ®­êng trung kÕ t­¬ng tù (ATTU): ..........................485.4 KÕt cuèi c¸c ®­êng trung kÕ sè(DLTU) .....................................50Ch­¬ng 6: Khèi ®iÒu khiÓn vµ c¸c chøc n¨ng
qu¶n lý vµ b¶o d­ìng trong tæng ®µi ®iÖn tö sè SPC
6.1 CÊu tróc cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn trong tæng ®µi SPC. .............556.1.1 Ph©n lo¹i c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn trong tæng ®µI SPC ............556.2 CÊu tróc ®iÒu khiÓn ®a xö lý cña tæng ®µi ®iÖn tö sè SPC ........606.2.1 CÊu tróc ®iÒu khiÓn trung t©m CC (Center control), xö lý khu
vùc RP ............................................................................................................60
6.2.2 CÊu tróc ®IÒu khiÓn tæ chøc theo kiÓu module: .......................61
PhÇn 2
Trong kỹ thuật chuyển mạch không ngừng phát triển và ngày càng được nâng cao. Những năm gần đây, công nghệ bán dẫn tiến tiến đã tạo ra các sản phẩm kỹ thuật cao
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement