Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thanhynhan
#734992 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khả năng ứng dụng kỹ thuật xDSL trong mạng truy nhập Việt Nam
§å ¸n tèt nghiÖp Môc lôc

NguyÔn Trung HiÕu - §T2/K43
xuèng thuª bao. §iÓm næi bËt cña kü thuËt xDSL lµ tËn dông ®­îc c¬ së h¹ tÇng c¸p ®ång phæ biÕn trªn thÕ giíi nªn nã ®· mau chãng chuyÓn tõ giai ®o¹n thö nghiÖm sang thÞ tr­êng th­¬ng m¹i réng lín ®¸p øng nhu cÇu ph©n phèi c¸c dÞch vô b¨ng réng tíi ng­êi sö dông. §iÓn h×nh lµ ë Mü- thÞ tr­￿êng DSL lín nhÊt hiÖn nay, vµo cuèi n¨m 2000 cã gÇn 200 triÖu ®￿­êng d©y truy nhËp cè ®Þnh ®­￿îc l¾p ®Æt. Trong ®ã cã 50% tøc gÇn 100 triÖu ®­￿êng d©y cung cÊp dÞch vô DSL vµ ng￿­êi ta w￿íc tÝnh con sè nµy sÏ t¨ng lªn ®Õn 70% (kho¶ng 140 triÖu ®￿êng d©y) vµo n¨m 2004 . Ngoµi ra, khi vÊn ®Ò ®Çu t­￿ x©y dùng m¹ng truy nhËp sö dông c¸p quang qu¸ tèn kÐm th× c«ng nghÖ nµy ®· thu hót sù chó ý cña nhiÒu nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ viÔn th«ng, c¸c c¬ quan qu¶ng b¸ ph¸t thanh truyÒn h×nh, c¸c nhµ khai th¸c dÞch vô, c¸c c«ng ty ®iÖn tho¹i néi h¹t t¹o nªn sù c¹nh tranh lµm gi¶m chi phÝ thiÕt bÞ vµ gi¸ c¶ dÞch vô. Mét yÕu tè gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cña c«ng nghÖ nµy lµ sù ra ®êi c¸c tiªu chuÈn chung cho ho¹t ®éng cña xDSL do tæ chøc viÔn th«ng quèc tÕ ITU vµ nhiÒu tæ chøc tiªu chuÈn, nhãm lµm viÖc kh¸c ®￿­a ra.
1.1.2 Kü thuËt truy nhËp b»ng c¸p sîi quang.
Nhê ph¸t hiÖn ra kh¶ n¨ng truyÒn dÉn cña c¸p sîi quang ®· lµm thay ®æi hÇu nh­
toµn bé n¨ng lùc cña m¹ng viÔn th«ng. C¸p sîi quang cã nh÷ng phÈm chÊt mµ c¸p ®ång kh«ng thÓ nµo cã ®­îc ®ã lµ b¨ng th«ng rÊt lín vµ kh¶ n¨ng chèng nhiÔu cùc kú tèt víi suy hao nhá nªn truyÒn tèc ®é cao lµ rÊt tèt. Ng­êi ta ®· x©y dùng nhiÒu hÖ thèng th«ng tin quang nh­ hÖ thèng ®iÒu chÕ c­êng ®é vµ t¸ch sãng trùc tiÕp, hÖ thèng th«ng tin quang coherent vµ truy nhËp quang cã thÓ ®­îc x©y dùng thµnh c¸c hÖ thèng nh­: c¸p quang ®Õn côm d©n c­ (FTTC), c¸p quang ®Õn toµ nhµ (FTTB), c¸p quang ®Õn tËn nhµ (FTTH), c¸p quang ®Õn c¬ quan (FTTO), vv. Tuy nhiªn viÖc x©y dùng mét m¹ng truy nhËp sö dông c¸p quang ®ßi hái sù ®Çu t­￿ ban ®Çu rÊt lín. ViÖc thay thÕ toµn bé c¬ së h¹ tÇng s½n cã gåm hµng ngµn ®«i d©y ®ång cïng c¸c hÖ thèng cèng bÓ ch­￿a sö dông hÕt khÊu hao sÏ ph¶i tÝnh vµo gi¸ thµnh cho c¸c dÞch vô míi cung cÊp. H¬n n÷a nhu cÇu sö dông cña mçi thuª bao kh«ng tËn dông hÕt kh¶ n¨ng cña 1 ®«i sîi c¸p quang nªn sÏ g©y l·ng phÝ. Do vËy, ph­￿¬ng ¸n l¾p ®Æt c¸p quang tíi tõng côm d©n c￿­ (FTTC) hoÆc tíi c¸c toµ nhµ (FTTB), c¸c trô së c¬ quan lín (FTTO) cã ý nghÜa h¬n.
KiÕn tróc tæng qu¸t nhÊt cña m¹ng c¸p quang nh­ h×nh vÏ 1.1
TÝn hiÖu sè tõ c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô truyÒn qua c¸c tuyÕn trôc chÝnh tíi c¸c
tæng ®µi trung t©m. Tõ ®©y tÝn hiÖu ®i theo phÇn m¹ng quang tíi ®iÓm ph©n phèi ®Ó chuyÓn ®æi sang tÝn hiÖu ®iÖn råi ®­￿îc truyÒn trªn ®«i d©y c¸p ®ång tíi thuª bao. Nh￿­ vËy, viÖc tån t¹i ®o¹n c¸p ®ång cuèi lµ mét yÕu tè thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ xDSL.
FTTC
FTTN
FTTH
C¸p ®ång
Tæng ®µi trung
t©m
ONU
ONU
FTTB
Toµ nhµ lín
Tr­êng ®¹i häc, c¸c c¬ quan
Côm d©n c­ l©n cËn
H×nh vÏ 1.1 KiÕn tróc cña truy nhËp quang
Qua việc nghiên cứu về ADSL có thể thấy rằng đây là một công nghệ hấp dẫn cho các nhà phát triển viễn thông. Do khả năng triển khai trên mạng điện thoại nên có
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement