Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Darrill
#734982 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế hệ thống thu gom và tận dụng khí bãi rác của bãi chôn lấp phục vụ 2 triệu dân
2
kiÓm so¸t khÝ b·i r¸c thËt triÖt ®Ó, ®· vµ ®ang g©y ra nh÷ng ¶nh h­ëng tíi
m«i tr­êng sinh th¶i ®Æc biÖt lµ khu vùc d©n c­ l©n cËn.
XuÊt ph¸t tõ môc tiªu n©ng cao chÊt l­îng m«i tr­êng sèng, ®¶m b¶o
vÊn ®Ò gi¶m thiÓu ¶nh h­ëng tíi m«i tr­êng cña chÊt th¶i r¾n ®« thÞ nãi
chung vµ khÝ b·i r¸c nãi riªng, ®å ¸n:’ thiÕt kÕ hÖ thèng thu gom vµ tËn
dông khÝ b·i r¸c cña b·i ch«n lÊp phôc vu 2 triÖu d©n ’.Nh»m ®­a ragi¶i
ph¸p thÝch hîp trong viÖc kiÓm so¸t nh÷ng ¶nh h­ëng m«i tr­êng cña b·i
ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n.
Néi dung cña ®å ¸n gåm c¸c phÊn sau:
Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ ph­¬ng ph¸p ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n hîp vÖ sinh.
c
h­¬ng ii: ThiÕt kÕ tæng thÓ cho b·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n phôc vô cho 2
triÖu d©n.
c
h­¬ng III: Dù tÝnh l­îng khÝ r¸c sinh ra t¹i b·i ch«n lÊp phôc vô 2 triÖu
d©n.
c
h­¬ng IV: ThiÕt kÕ hÖ thèng thu gom vµ tËn dông khÝ b·i ch«n lÊp phôc vô
2
.
Ch­¬ng I
Tæng quan vÒ ph­¬ng ph¸p ch«n lÊp chÊt
th¶i r¾n hîp vÖ sinh.
1.1 Sù ra ®êi vµ vai trß cña ph­¬ng ph¸p ch«n lÊp chÊt
th¶i hîp vÖ sinh.
HiÖn nay trªn thÕ giíi cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p xö lý cã hiÖu qu¶. Tuú
thuéc vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ – x· héi, tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ ®iÒu kiÖn tù
nhiªn cña mçi n­íc mµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cho thÝch hîp. Trong c¸c
ph­¬ng ph¸p xö lý chÊt th¶i th× ph­¬ng ph¸p ch«n lÊp lµ phæ biÕn nhÊt, phï
hîp víi c¸c n­íc nghÌo, ®Êt ®ai réng. Ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ ¸p dông víi
nhiÒu lo¹i chÊt th¶i kh¸c nhau nh­ r¸c th¶i h÷u c¬, bïn th¶i, c¸c ch©t tr¬ bÞ
lo¹i ra trong qu¸ tr×nh lµm ph©n compost hay cho sau khi ®èt chÊt th¶i.
Khí sinh ra từ bãi chôn lấp chất thải rắn hay còn gọi là khí bãi rác (Landfill gas), với thành phần khí Cacbonic, Metan và một lượng nhỏ các thành phần khí độc
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement