Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By connie_leong
#734875 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA DỰ ÁN LIÊN DOANH SẢN XUẤT BIA SÀI GÒN - BÌNH ĐỊNH
2
PhÇn II - Néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n liªn doanh
bia Sµi Gßn - B×nh §Þnh
Nh­ ta ®· biÕt, khu vùc miÒn Trung lµ khu vùc tËp trung rÊt nhiÒu c¸c tØnh nghÌo vµ
hiÖn nay, bia Sµi Gßn chiÕm h¬n 70% thÞ tr­êng bia t¹i c¸c tØnh vïng nµy, do ®ã viÖc x©y dùng dù ¸n nhµ m¸y s¶n xuÊt bia t¹i Quy Nh¬n – B×nh §Þnh kh«ng nh÷ng sÏ phôc vô nhu c©ï t¹i khu vùc t«t h¬n mµ cßn t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho lao ®éng ®Þa ph­¬ng, gãp phÇn t¨ng thu ng©n s¸ch cho tØnh. §©y lµ dù ¸n liªn doanh gi÷a C«ng ty bia Sµi Gßn
thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ C«ng ty dÖt may xuÊt khÈu tØnh B×nh §Þnh. LuËn
chøng kinh tÕ kü thuËt cña dù ¸n ®­îc göi lªn Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam th¸ng 6/1997.
Còng nh­ bÊt cø mét dù ¸n ®Çu t­ nµo, ®iÒu ®Çu tiªn mµ c¸c nhµ lËp dù ¸n ë ®©y
quan t©m lµ nªn ®Çu t­ vµ dù ¸n nµy bao nhiªu, ph©n bæ nguån vèn ®ã ra sao vµ huy ®éng tõ ®©u.
ViÖc ­íc tÝnh tæng møc vèn ®Çu t­ mét c¸ch chÝnh x¸c tr­íc khi thùc hiÖn dù ¸n lµ
rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. NÕu nh­ con sè nµy ®­îc dù tÝnh qu¸ lín, nã sÏ g©y ¶nh h­ëng tíi chØ tiªu hiÖu qu¶, lµm sai lÖch kh¶ n¨ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n. Ng­îc l¹i, nÕu dù tÝnh møc vèn vµy qu¶ nhá, tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n sÏ bÞ ¶nh h­ëng, th©m chÝ trong nhiÒu tr­êng hîp cµn kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc dù ¸n.
Theo nh­ ­íc tÝnh, tæng sè vèn ®Çu t­ vµo dù ¸n Bia liªn doanh Sµi Gßn - B×nh §Þnh
lªn tíi 148456 triÖu ®ång, trong ®ã vèn cho kiÕn thiÕt c¬ b¶n vµ dù phßng lµ 10358 triÖu, vèn x©y l¾p lµ 12037 triÖu, vèn cho m¸y mã thiÕt bÞ vµ vèn l­u ®éng hµng n¨m lÇn l­ît lµ 121199 vµ 4862 triÖu ®ång.
Tæng sè vèn nµy ®­îc huy ®éng tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Cô thÓ lµ:
 Vèn ®iÒu lÖ ®­îc c¸c bªn tham gia ®ãng gãp d­íi d¹ng chuyÓn giao c«ng
nghÖ vµ tiÒn thuª ®Êt: 5000 tr.®.
 Vèn gãp thªm tõ c¸c bªn liªn doanh: 6729 tr.®. Vèn huy ®éng tõ c¸c nguån ký quü cña c¸c ®¹i lý tiªu thô: 4389 tr.®. Vèn ®i vay: 16960 tr.®. Vèn mua thiÕt bÞ: 110516 tr.®. Vèn l­u ®éng: 4862 tr.®.
Trong ®ã:
 Vèn ®i vay gåm vèn vay tÝn dông kÕ ho¹ch cña Nhµ n­íc t¹i Ng©n hµng
§Çu t­ vµ Ph¸t triÓn víi l·i suÊt 9,72%/n¨m víi sè vèn lµ 3000 tr.®, phÇn cßn l¹i lµ 13960 tr.® vay tõ c¸c nguån kh¸c cña Ng©n hµng víi l·i suÊt 9,72%/n¨m. C¸c nguån nµy ph¶i tr¶ hÕt trong 4 n¨m kÓ tõ n¨m thø 5 khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng.
 Vèn mua thiÕt bÞ n­íc ngoµi theo hîp ®ång sÏ chia lµm 2 kho¶n:
+ 15% gi¸ trÞ hîp ®ång sÏ tr¶ ngay sau khi phÝa ViÖt Nam nhËn ®­îc trang thiÕt bÞ. PhÇn nµy Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn sÏ cho vay b»ng ngo¹i tÖ víi l·i suÊt 7%/n¨m, thêi gian tr¶ nî sau 2 n¨m kÓ tõ khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng.
+ 85% sÏ tr¶ dÇn trong 7 n¨m khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng víi l·i suÊt 7%/n¨m.
Phân tích tài chính dự án là một nội dung kinh tế quan trọng trong quá trình soạn thảo dự án. Phân tích tài chính là nhằm đánh giá tính khả thi của dự án về mặt
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement