Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Oliverios
#734559 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá công tác lập dự án Xây dựng xưởng chế biến tinh bột sắn công suất 90 tấn/ngày tại Tỉnh Sơn La của Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn
§¸nh gi¸ c«ng t¸c lËp dù ¸n ...
2
cã hiÖu qu¶ h¬n, chÝnh x¸c h¬n ®Ó thuËn tiÖn cho chñ ®Çu t­ ®¸nh gi¸ dù ¸n
còng nh­ thuËn lîi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n vµ huy ®éng vèn, ®ång
thêi còng lµ nh»m n©ng cao uy tÝn cña Tæng c«ng ty trong c«ng t¸c lËp dù ¸n.
§Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cho c¸c dù ¸n t­¬ng tù sau th× ta cã thÓ ®¸nh gi¸ dù ¸n
tõ ®ã t×m ra nh÷ng thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n ®Ó cã biÖn ph¸p hoµn
thiÖn viÖc lËp dù ¸n.
Víi ý nghÜa nh­ vËy, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty x©y dùng
n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n em ®· chän ®Ò tµi: “ §¸nh gia c«ng t¸c
lËp dù ¸n X©y dùng x­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n c«ng suÊt 90 tÊn/ngµy t¹i
TØnh S¬n La cña Tæng c«ng ty x©y dùng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng
th«n”.
§Ò tµi nghiªn cøu cña em gåm ba phÇn t­¬ng øng víi ba ch­¬ng:
Ch­¬ng 1: Lý luËn chung vÒ lËp dù ¸n ®Çu t­
Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng lËp dù ¸n ®Çu t­ “X­ëng chÕ biÕn tinh bét
s¾n c«ng suÊt 90 tÊn/ngµy” t¹i Tæng c«ng ty x©y dùng n«ng nghiÖp va ph¸t
triÓn n«ng th«n.
Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp dù ¸n “X­ëng chÕ biÕn
tinh bét s¾n” nãi riªng vµ c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty x©y dùng n«ng
nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nãi chung.
Do thêi gian t×m hiÓu cã h¹n vµ cßn thiÕu kinh nghiÖm khi nghiªn cøu nªn
trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, rÊt mong ®­îc sù
®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn chuyªn ®Ò cña
m×nh.
Đối với dự án “Xưởng chế biến tinh bột sắn công suất 90 tấn/ngày tại Tỉnh Sơn La” thì việc lập dự án là quan trọng, do dự án có vai trò quan trọng nhằm nâng cao
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement