Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bi_rain_hot_boy
#734054 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu phương pháp chiết dòng ngưng liên tục
§å ¸n Tèt NghiÖp
NguyÔn H÷u Phong_Líp: QTTB_K44
2
Môc lôc
Më §Çu ..................................................................................................................5CH¦¥NG I: Tæng Quan......................................................................................6
I.1. Giíi thiÖu chung vÒ thuèc b¶o vÖ thùc vËt. ..................................................6
I.1.1. Nhãm clo h÷u c¬. ..................................................................................6I.1.2. Nhãm phèt pho h÷u c¬. .........................................................................6I.1.3. Nhãm Carbamat. ..................................................................................7I.1.4. Nhãm Pyrethroid. ..................................................................................7
I.2. TÝnh chÊt ho¸ lý cña mét sè lo¹i thuèc ®iÓn h×nh thuéc nhãm c¬-clo.........7
I.2.1. Polyclobiphenyl (PCBs).........................................................................7I.2.2 Diclo Diphenyl Triclotan (DDT). ...........................................................8I.2.3. Aldrin. ...................................................................................................9I.2.4. Dieldrin..................................................................................................9I.2.5. Hexanclobenzen (HCB).......................................................................10
I.3. C¬ së lý thuyÕt cña ph­¬ng ph¸p chiÕt.......................................................10
I.3.1. Kh¸i niÖm. ...........................................................................................10
I.3.1.1. ChiÕt láng-láng.............................................................................10I.3.1.2. ChiÕt r¾n-láng...............................................................................11
I.3.2. Mét sè kh¸i niÖm kh¸c trong qu¸ tr×nh chiÕt.......................................11
I.3.2.1. ChÊt chiÕt (dung m«i chiÕt). .........................................................11I.3.2.2. ChÊt pha lo·ng. .............................................................................12I.3.2.3. H»ng sè ph©n bè (K). ...................................................................12I.3.2.4. §é thu håi (phÇn tr¨m chiÕt). .......................................................12
I.4. Mét sè ph­¬ng ph¸p chiÕt. .........................................................................12
I.4.1. Ph­¬ng ph¸p chiÕt gi¸n ®o¹n...............................................................12I.4.2. Ph­¬ng ph¸p chiÕt láng–láng liªn tôc. ..............................................15
I.4.2.1. M« h×nh cña ph­¬ng ph¸p chiÕt láng–láng liªn tôc. ..................15I.4.2.2. Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng vËt liÖu. ....................................................15
I.4.3. Ph­¬ng ph¸p chiÕt láng ng­ng h¬i. .....................................................18
I.4.3.1. M« h×nh cña ph­¬ng ph¸p chiÕt láng ng­ng h¬i. .........................18I.4.4.2. Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng vËt liÖu. ....................................................19
CH¦¥NG II: Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. ..........................................................25
II.1. Ph­¬ng ph¸p chiÕt dßng ng­ng liªn tôc. ...................................................25
II.1.1.CÊu t¹o cña thiÕt bÞ chiÕt dßng ng­ng liªn tôc. ...................................25II.2.2. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ chiÕt dßng ng­ng liªn tôc. ............25II.2.3. Gi¶i thÝch qu¸ tr×nh t¸ch chiÕt. ...........................................................26II.2.4.Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng vËt liÖu cho thiÕt bÞ chiÕt dßng ng­ng liªn tôc.
......................................................................................................................27
II.2. Ph­¬ng ph¸p s¾c kÝ khÝ. ............................................................................33
II.2.1. S¬ ®å thiÕt bÞ vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña hÖ thèng s¾c kÝ khÝ.........33II.2.2. Detector sö dông trong ph©n tÝch thuèc trõ s©u c¬-clo.......................35
CH¦¥NG III: Thùc nghiÖm..............................................................................37
III.1. Ho¸ chÊt, dông cô vµ thiÕt bÞ. ..................................................................37
III.1.1. Ho¸ chÊt. ...........................................................................................37III.1.2. Dông cô, ThiÕt bÞ. .............................................................................37
III.2. §iÒu kiÖn ph©n tÝch tªn m¸y s¾c kÝ..........................................................38III.3. tiÕn hµnh Thùc nghiÖm. ...........................................................................38
III.2.1. ChuÈn bÞ dông cô. .............................................................................38III.2.2. Pha hçn hîp dung dÞch chuÈn. .........................................................38III.2.4. Kh¶o s¸t thêi gian lµm viÖc tèi ­u cña thiÕt bÞ chiÕt dßng ng­ng liªn tôc. ................................................................................................................39III.2.5. Kh¶o s¸t ®é thu håi cña thiÕt bÞ chiÕt dßng ng­ng liªn tôc ®èi víi mÉu rau. ........................................................................................................39
CH¦¥NG IV: KÕt qu¶ vµ th¶o luËn.................................................................41
IV.1. X¸c ®Þnh thêi gian l­u. ............................................................................41IV.2. X©y dùng ®­êng chuÈn............................................................................41IV.3. KÕt qu¶ ph©n tÝch.....................................................................................43
Rau là một loại thực phẩm quen dùng trong bữa ăn hàng ngày của người dân Việt Nam. Tuy nhiên nước ta là một nước đang phát triển, trình độ dân trí chưa cao. Việ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement