Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tutuanthanh17
#732048 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tóm tăt dự án đầu tư xây dựng mới và cải tạo khu làm việc tỉnh uỷ tỉnh Vĩnh Phúc
Tãm t¨t dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng míi vµ c¶i t¹o khu lµm viÖc tØnh uû tØnh VÜnh Phóc
Vò ThÞ Thuú Trang­ §Çu t­ 47D
2
11.
Giải pháp chống mối, mọt và bảo quản công trình : công trình được
thực hiện theo đúng quy định ban hành. ..........................................................28
Chương 6: Nguồn vốn và tổng mức đầu tư .........................................................28
1. Nguồn vốn.................................................................................................282. Tổng mức đầu tư .......................................................................................28
a. Cơ sở lập khai toán và vốn đầu tư .........................................................28b. Giá trị xây lâp ........................................................................................28c. Chi phí thiết bị .......................................................................................30d. Chi phí khác...........................................................................................31
Chương 7: Hiệu quả đầu tư .................................................................................33Chương 8: Các mốc thời gian thực hiện đầu tư...................................................34
1. Giai đoạn chuẩn bị thực hiện đầu tư .........................................................342. Giai đoạn thực hiện đầu tư ........................................................................34
a. Giai đoạn 1.............................................................................................34b. Giai đoạn 2.............................................................................................34
Chương 9: Hình thức quản lý thực hiện dự án ....................................................34Chương 10: Xác định chủ đầu tư.........................................................................34Chương 11: Mối quan hệ, trách nhiệm các cơ quan có liên quan .......................34
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư ......................................................................342. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn xây dựng ................................................353. Trách nhiệm của nhà thầu .........................................................................354. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước ..........................................................35­ Bộ xây dựng thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng công trình...........35­ Các cơ quan chức năng có trách nhiệm thực hiện các công việc theo phân cấp quản lý .......................................................................................................35
Chương 12: Kết luận và kiến nghị ......................................................................35
1. Kết luận .....................................................................................................352. Kiến nghị...................................................................................................35
Chương 1: Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư 3. 1. Những căn cứ pháp lý 3. 2. Sự cần thiết phải đầu tư 3. Chương 2: Lựa chọn hình thức đầu tư 5.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement