Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#732007 Tải miễn phí đồ án Kỹ thuật đa truy nhập sc-fdma trong lte 4g chi tiết có mô phỏng

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU vi
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT vii
LỜI NÓI ĐẦU x
CHƯƠNG I . TỔNG QUAN 3GPP LTE VÀ LỘ TRÌNH TIẾN LÊN 4G . 1
1.1. Tổ chức 3GPP và lộ trình tiến lên 4G 1
1.1.1. Tổ chức 3GPP và các phiên bản phát hành. 1
1.1.1.1. Truy nhập gói tốc độ cao HSPA 2
1.1.1.2. Phát triển dài hạn LTE 2
1.2. Tổng quan Công Nghệ LTE và các yêu cầu. 4
1.2.1. Các mục tiêu yêu cầu của LTE 5
1.2.1.1. Các khả năng của LTE 5
1.2.1.2. Hiệu năng hệ thống. 6
1.2.1.3. Các khía cạnh liên quan tới triển khai 7
1.2.1.4. Quản lí tài nguyên vô tuyến. 9
1.2.1.5. Các vấn đề về mức độ phức tạp. 9
1.2.2. Các mục tiêu thiết kế SAE. 11
1.2.2.1. Kiến Trúc mạng LTE 11
1.2.2.2. Lõi gói phát triển EPC 12
1.3. Các chức năng quan trọng của LTE 18
1.3.1. Sơ đồ truyền dẫn. 18
1.3.2. Lập biểu phụ thuộc kênh và thích ứng tốc độ. 18
1.3.3. Điều phối nhiễu giữa các ô. 19
1.3.4. HARQ với kết hợp mềm 20
1.3.5. Hỗ trợ đa anten. 20
1.3.6. Hỗ trợ quảng bá và đa phương. 21
1.3.7. Linh hoạt phổ. 21
1.3.7.1. Linh hoạt trong sắp xếp song công. 21
1.3.7.2. Linh hoạt trong khai thác băng tần. 22
1.3.7.3. Linh hoạt băng thông. 22
1.4. Tổng kết 22
CHƯƠNG II. KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP SC-FDMA 23
2.1. Nguyên lý đa truy nhập SC-FDMA 23
2.1.1. Tổng quan nguyên lý OFDM . 23
2.1.2. Hệ thống đơn sóng mang với bộ cân bằng miền tần số SC/FDE 24
2.1.3. Nguyên lý truyền dẫn SC-FDMA 26
2.1.3.1. Sơ đồ khối hệ thống SC-FDMA. 26
2.1.3.2. SC-FDMA với tạo dạng phổ. 32
2.1.4. Sắp xếp các sóng mang. 34
2.1.5. Biểu diễn các tín hiệu SC-FDMA miền thời gian. 36
2.1.5.1. Các kí hiệu miền thời gian của IFDMA 36
2.2.4.2. Các kí hiệu miền thời gian của LFDMA 38
2.1.5.2. Các kí hiệu miền thời gian của DFDMA 39
2.2. SC-FDMA và OFDMA 42
2.3. SC-FDMA và DS-CDMA/FDE 45
2.4. SC-CFDMA 46
2.4.1. Lập lịch phụ thuộc kênh. 46
2.4.2. SC-CFDMA 48
2.5. Tổng kết 51
CHƯƠNG III. TRIỂN KHAI SC-FDMA TRONG 3GPP LTE 52
3.1. Cấu trúc khung tổng thể miền thời gian. 52
3.2. Các tín hiệu tham khảo. 58
3.2.1. Nhiều tín hiệu tham khảo. 60
3.2.2. Các tín hiệu tham khảo để thăm dò kênh. 61
3.3. Xử lí kênh truyền tải đường lên. 62
3.3.1. Chèn CRC 62
3.3.2. Mã hóa kênh. 63
3.3.3. Chức năng HARQ của lớp vật lý. 63
3.3.4. Ngẫu nhiên hóa mức bít 64
3.3.5. Điều chế số liệu. 64
3.4. Tổng kết 66
CHƯƠNG IV. MÔ PHỎNG ĐÁNH GIÁ SC-FDMA 67
4.1. Giới thiệu. 67
4.2. Chương trình mô phỏng. 68
4.2.1. Phân tích các đặc tính PAPR của SC-FDMA và kết quả mô phỏng. 68
4.2.1.1. Sơ đồ thuật toán. 71
4.2.1.2. Kết quả mô phỏng PAPR với cùng hệ số Rolloff. 72
4.2.1.3. Kết quả mô phỏng PAPR với tạo dạng xung và không tạo dạng xung. 72
4.2.1.4. Kết quả mô phỏng PAPR với hệ số Rolloff khác nhau. 76
4.2.2. Thông lượng hệ thống SC-FDMA 77
4.2.3. SER hệ thống SC-FDMA 81
KẾT LUẬN 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO 87


Link down cho anh em
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement