Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thanhbinh_an
#731761 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế lưới điện cao áp
§å ¸n tèt nghiÖp ThiÕt kÕ l­íi ®iªn cao ¸p
SV:NguyÔn H÷u S¬n
2
a) Nhµ m¸y I : Lµ nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn cã c¸c th«ng sè nh­ sau :
- C«ng suÊt ®Æt P
1
= 2

100 = 200MW
- HÖ sè c«ng suÊt : cosj = 0,85
- §iÖn ¸p ®Þnh møc : U
®m
= 10,5kV
b) Nhµ m¸y II : Lµ nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn cã c¸c th«ng sè nh­ sau :
- C«ng suÊt ®Æt P
2
= 2

100MW
- HÖ sè c«ng suÊt : cosj = 0,85
- §iÖn ¸p ®Þnh møc : U
®m
= 10,5kV
3. Phô t¶i : C¸c sè liÖu vÒ phô t¶i cho trong b¶ng 1 - 1
B¶ng 1.1 - C¸c sè liÖu vÒ phô t¶i
Phô t¶i
C¸c sè liÖu
1
2
3
4
5
6
7
8
P
max
(MW)
25
35
10
20
40
45
36
30
P
min
(MW)
15
21
6
12
24
27
21.6
18
Cosj
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
Q
max
(MVAr)
12.1 16.94 4.84
9.68 19.36 21.78 17.42 14.52
Q
min
(MVAr)
7.26 10.16
2.9
5.81 11.62 13.07 10.45 8.71
S
max
(MVA)
27.77 38.88 11.11 22.22 44.44 49.99 39.99 33.33
S
min
(MVA)
16.66 23.33 6.67 13.33 26.66
30
24
20
Lo¹i hé phô t¶i
I
I
III
I
I
I
I
I
Yªu cÇu §C ®iÖn ¸p
T
T
T
KT
KT
KT
KT
KT
§iÖn ¸p thø cÊp (kV)
22
22
22
22
22
22
22
22
- Phô t¶i cùc tiÓu : Pmin = 0,6P
max
- Thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i T
max
= 5.500h
II - Ph©n tÝch nguån vµ phô t¶i :
Tõ nh÷ng sè liÖu trªn ta cã thÓ rót ra nh÷ng nhËn xÐt sau :
Trong hÖ thèng ®iÖn thiÕt kÕ cã 2 nguån cung cÊp ®ã lµ : 2 nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn,
kho¶ng c¸ch gi÷a 2 nhµ m¸y lµ 116.62km v× vËy cÇn ph¶i cã sù liªn hÖ gi÷a 2 nhµ m¸y
Trong hệ thống điện thiết kế có 2 nguồn cung cấp đó là : 2 nhà máy nhiệt điện, khoảng cách giữa 2 nhà máy là 116.62km vì vậy cần có sự liên hệ giữa 2 nhà m
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement