Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#729886 Tải miễn phí cho ae

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ LỢI NHUẬN VÀ PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN 1

1.1.Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 1

1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài. 2

1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài. 3

1.4 Phạm vi nghiên cứu. 3

1.5 Kết cấu đề tài 3

CHƯƠNG II: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN VÀ PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN 4

2.1 .Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản. 4

2.1.1 Khái niệm lợi nhuận. 4

2.1.2 .Một số khái niệm liên quan tới lợi nhuận. 4

2.2 . Một số lý thuyết về phân tích lợi nhuận. 8

2.2.1. Mục đích phân tích lợi nhuận. 8

2.2.2 Nguồn tài liệu sử dụng trong phân tích lợi nhuận. 8

2.2.3 Các nội dung phân tích lợi nhuận theo lý luận. 9

2.2.4. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước. 12

2.2.5. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu đề tài 14

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Xây Dựng NỀN MÓNG JIKON 16

3.1 Phương pháp hệ nghiên cứu về phân tích LN tại công ty cổ phần Cổ phần Xây Dựng nền móng Jikon. 16

3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu. 16

3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu. 17

3.2. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố Môi Trường đến lợi nhuận của công ty. 18

3.2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty. 18

3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của công ty. 19

3.2.3 Đặc điểm kinh doanh của Công ty. 20

3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. 24

3.4. Kết quả tổng hợp đánh gia của các chuyên gia về vấn đề lợi nhuận và nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần Xây Dựng nền móng Jikon. 28

3.4.1 Kết quả phiếu điều tra. 28

3.4.2 Kết quả phỏng vấn. 30

3.5. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp. 33

3.5.1. Phân tích tổng hợp tình hình lợi nhuận theo nguồn hình thành. 33

3.5.2 Phân tích chung lợi nhuận hoạt động kinh doanh. 34

3.5.3 Phân tích tình hình lợi nhuận khác của công ty. 37

3.5.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. 39

3.5.5 Phân tích tình hình phân phối lợi nhuận của công ty. 41

3.5.6 Phân tích các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp. 42

CHƯƠNG IV: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Xây Dựng NỀN MÓNG JIKON 44

4.1 Những kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. 44

4.1.1 Những thành qủa đạt được. 44

4.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân những tồn tại 45

4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm thực hiện vấn đề về phân tích LN 46

4.2.1. Triển vọng tăng LN trong tương lai của Công ty. 46

4.2.2. Định hướng trong tương lai của Công ty. 47

4.3. Các đề xuất, kiến nghị nhằm tăng LN tại công ty Cổ phần Xây Dựng nền móng Jikon. 47

4.3.1. Giải pháp 1: Giải pháp về tăng vốn và tăng hiệu quả sử dụng vốn. 48

4.3.2. Đầu Tư chiều sâu, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. 49

4.3.3 Giải pháp 3: Tăng cường công tác nghiên cứu và mở rộng thị trường. 50

4.3.4 Tăng năng suất lao động. 52

4.3.5. Xây Dựng kế hoạch chi phí kinh doanh của doanh nghiệp đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
Link download cho anh em
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement