Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#722554 Tải đồ án miễn phí

1.1 Tổng quan về công ty cổ phần phần mềm Bravo.............................................................13
1.1.1 Chức năng của công ty...................................................................................................................14
1.1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức......................................................................................................................15
1.1.3 Chiến lược hoạt động kinh doanh của công ty Bravo....................................................................17
1.1.4. Sản phẩm và dịch vụ của công ty..................................................................................................19
1.2. Thực trạng tin học hóa tại công ty phần mềm Bravo và bài toán quản lý tài sản cố
định.............................................................................................................................................23
1.2.1 Thực trạng tin học hóa tại bộ phận quản lý tài sản cố định tại công ty.........................................23
1.2.2. Lý do chọn đề tài quản lý tài sản cố định......................................................................................24
1.2.3. Giải pháp tin học giải quyết vấn đề quản lý tài sản cố định.........................................................24
1.2.4. Đánh giá chung về việc thực hiện đề tài :.....................................................................................25
CHƯƠNG 2 ....................................................................................26
CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHO VIỆC ............................26
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN
LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH..................................................................26
2.1 Thông tin quản lý...............................................................................................................26
2.2. Hệ thống thông tin quản lý...............................................................................................27
2.2.1. Định nghĩa hệ thống thông tin.......................................................................................................27
2.2.2. Tầm quan trọng của hệ thống thông tin........................................................................................28
2.2.3. Nguyên nhân phát triển hệ thống thông tin...................................................................................29
2.2.4. Phân loại hệ thống thông tin.........................................................................................................30
2.2.5 Phương pháp phát triển hệ thống thông tin....................................................................................32
2.2.6. Ứng dụng tin học vào công tác quản lý........................................................................................45
2.3. Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình........................................46
2.3.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2005.................................................................46
2.3.2. Ngôn ngữ lập trình Microsof Visual C# 2005..............................................................................48
CHƯƠNG 3......................................................51
XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ................52
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH........................................................................52
3.1. Phân tích hệ thống thông tin quản lý tài sản cố định......................................................52
3.1.1. Xác định yêu cầu ..........................................................................................................................52
3.1.2. Sơ đồ luồng thông tin (IFD)..........................................................................................................55
3.1.3. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)...........................................................................................................58
3.2. Thiết kế chương trình quản lý tài sản cố định.................................................................61
3.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu....................................................................................................................61
3.2.2. Thiết kế giải thuật.........................................................................................................................71
Trong các bước mô tả và phân tích công việc ở trên giúp hình dung các công việc xử lý khi xây dựng
các chức năng của chương trình tuy nhiên để thuận lợi cho việc thiết kế các bước xử lý cũng như viết
các module thì nên xây dựng giải thuận xử lý các công việc chính, phức tạp để thuận lợi cho việc thực
hiện chương trình. Trong đề tài này em chọn xử lý bằng lưu đồ giải thuật vì lưu đồ mang tính trực quan
và dễ dàng kiểm tra giải thuật đúng hay sai? Dưới đây là một số lưu đồ giải thuật chính của chương
trình..........................................................................................................................................................72
Các ký hiệu thường được sử dụng trong thiết kế giải thuật....................................................................72
3.2.3. Thiết kế giao diện xử lý................................................................................................................77
Thiết kế giao diện xử lý là xác định hệ thống thông tin, trình bày thông tin như thế nào cho người sử
dụng khi nhập dữ liệu vào hệ thống hay đưa kết quả ra.........................................................................78
3.3. Triển khai phần mềm quản lý tài sản cố định.................................................................95
3.3.1. Yêu cầu hệ thống...........................................................................................................................95
Do chương trình được xây dựng trên những công cụ mới nhất hiện này nên khi sử dụng phần mềm
chương trình cũng đòi hỏi yêu cầu hệ thống tương đối cao. Sau đây là một số yêu cầu chủ yếu:..........95
Windows 2000 Service Pack 4 hay hơn................................................................................................95
Windows XP Service Pack 2 (SP2)........................................................................................................95
Windows Server 2003 Service Path 1.....................................................................................................95
Microsoft .Net Framework 2.0................................................................................................................95
3.3.2. Các bước thực hiện cài đặt............................................................................................................95
Để có thể sử dụng được chương trình ta phải thực hiện một số thao tác sau:........................................95
Cài Microsoft SQL Server 2005 (bản nào cũng được)...........................................................................95
Attach cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu vừa cài đặt.................................................................................95
Cài đặt Framework.Net v2.0...................................................................................................................95
Cài đặt chương trình bằng bộ cài đặt hay chạy trực tiếp chương trình trên file thực thi......................95
3.3.3. Kiểm thử chương trình..................................................................................................................96
Sử dụng một danh sách các tài sản của công ty sau đó thực hiện các chức năng của chương trình như:
..................................................................................................................................................................96
Thêm mới một tài sản.............................................................................................................................96
Sửa một tài sản đã có trong CSDL..........................................................................................................96
Lưu một tài sản vừa thêm mới hay vừa sửa..........................................................................................96
Xóa thử một tài sản đã có trong chương trình.........................................................................................96
Nhập thông về tài sản rồi quan sát việc tính khấu hao của tài sản đó, sau đó kiểm tra lại bằng máy tính
điện tử......................................................................................................................................................96
Kiểm tra việc bắt lỗi như bắt lỗi mã trùng cho việc nhập mới, kiểm tra bắt lỗi cho việc xóa bản ghi
không tồn tại….........................................................................................................................................96
KẾT LUẬN......................................................................................97
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................98

Gồm cả code cho phần cơ sở dữ liệu

Download tài liệu tại đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass: ketnooi.com

Nhớ thank nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement