Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#722553 MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ASIA 2

1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty ASIASOFT 2

1.1.1 Các thông tin chung về cơ quan thực tập 3

1.1.2 Sơ đồ tổ chức 6

1.1.3 Qui mô của công ty 7

1.1.4 Chức năng và nghĩa vụ của công ty 9

1.1.5 Sản phẩm, dịch vụ và công nghệ 10

1.1.6 Định hướng phát triển của công ty 11

1.1.7 Uy tín của công ty trên thị trường 12

1.1.8 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Triển khai tại công ty ASIASOFT 12

1.2. Tình hình ứng dụng tin học tại công ty 13

1.3. Giới thiệu đề tài 14

1.3.1 Tên đề tài 14

1.3.2 Lý do chọn đề tài 14

1.3.3 Nội dung và mục đích chính của đề tài 15

1.3.4 Yêu cầu của đề tài 16

CHƯƠNG II: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 17

2.1. Các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin 17

2.1.1 Dữ liệu, thông tin và quản lý 17

2.1.2 Hệ thống thông tin và các thành phần cấu thành hệ thống thông tin 19

2.1.3 Mô hình hệ thống thông tin 20

2.2. Phân loại hệ thống thông tin trong một tổ chức 21

2.2.1 Phân loại theo mục đính phục vụ của thông tin đầu ra 21

2.2.2 Phân loại hệ thống thông tin trong tổ chức doanh nghiệp 23

2.3. Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin 24

2.3.1 Mô hình lôgíc 25

2.3.2 Mô hình vật lý ngoài 25

2.3.3 Mô hình vật lý trong 26

2.4. Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin 26

2.4.1 Phương pháp tổng hợp 27

2.4.2 Phương pháp phân tích 27

2.4.3 Phương pháp tổng hợp và phân tích 27

2.5. Các công đoạn phát triển hệ thống thông tin quản lý 28

2.5.1 Nguyên nhân dẫn đến việc phát triển hệ thống thông tin 28

2.5.2 Các công đoạn của phát triển hệ thống thông tin 29

2.6. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 32

2.6.1 Mục tiêu của giai đoạn phân tích hệ thống 32

2.6.2 Các phương pháp thu thập thông tin 34

2.6.3 Các công cụ mô hình hoá hệ thống thông tin 37

2.7 Bài toán quản lý tài sản cố định 45

2.7.1 Khái niệm và tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định 45

2.7.2 Phân loại tài sản cố định 46

2.7.3 Hạch toán tài sản cố định 47

2.7.4 Hạch toán khấu hao tài sản cố định 55

2.8 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình VB 6.0 và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 61

2.8.1 Ngôn ngữ sử dụng 61

2.8.2 Những ưu điểm, thuận lợi và nhược điểm của ngôn ngữ đó 62

2.8.3 Lý do chọn ngôn ngữ đó 63

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH, XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 64

3.1. Phân tích hệ thống 64

3.1.1 Tổng quan về hệ thống 64

3.1.2 Quy trình quản lý tài sản cố định tại công ty 68

3.1.3 Các yêu cầu của bài toán 69

3.2. Mô hình hoá hệ thống thông tin quản lý tài sản cố định 72

3.2.1 Các sơ đồ luồng thông tin (IFD) 72

3.2.2 Sơ đồ chức năng của hệ thống thông tin quản lý Tài sản cố định (BFD) 74

3.2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý Tài sản cố định 75

3.3. Thiết kế hệ thống 81

3.3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng phương pháp mô hình hoá 81

Mô hình mối quan hệ giữa các bảng cơ sở dữ liệu: 89

3.3.2 Thiết kế giải thuật 90

3.4. Kết quả của chương trình 95

KẾT LUẬN 110

TÀI LIỆU THAM KHẢO 111

PHỤ LỤC 112Download miễn phí cho anh em

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement