Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By carong
#716913 Mục lục

Nội dung Trang

Bản tự đánh giá về tình hình thực hiện và những đóng góp mới của đề tài

Phần A. Báo cáo Tóm tắt i

Phần B. Nội dung báo cáo chi tiết kết quả nghiên cứu

Chương i. Đặt vấn đề

Chương ii. Tổng quan

2.1. Vấn đề đô thị hoá và tác động tới môi trường và sức khỏe 3

2.1.1. Quá trình đô thị hoá 3

2.1.2. Tác động của đô thị hoá 5

2.1.3. Tình hình đô thị hoá ở Việt Nam 5

2.1.4. Môi trường sinh hoạt khu vực nông thôn đô thị hoá 6

2.2. Chất thải sinh hoạt: thành phần, nguy cơ và nguyên tắc xử lý 7

2.2.1. Chất thải sinh hoạt 7

2.2.2. Thành phần của rác thải sinh hoạt 8

2.2.3. Nguy cơ của chất thải đối với môi trường và sức khỏe 8

2.2.4. Nguyên tắc quản lý chất thải 9

2.2.5. Hệ thống quản lý chất thải rắn ở Việt Nam 11

2.3. Tình hình thu gom, phân loại, vận chuyển , xử lý rác trên thế giới và ở Việt Nam 12

2.3.1. Kinh nghiệm thu gom, phanloại, vận chuyển và xử lý rác trên thế giới 12

2.3.2. Tình hình thu gom vàxử lý rác ở khu vực đô thị và thành phố lớn ở Việt Nam13

2.3.3. Các nghiên cứu về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại Việt Nam 14

2.3.4. Quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn Việt Nam 15

2.3.5. Thu gom, vận chuyển và xử lý rác ở khu vực ven đô, thị tứ, nông thôn đô thị hoá ở Việt Nam

16

2.4. Một số kỹ thuật thông thường xử lý chất thải rắn sinh hoạt 17

2.4.1. Chôn lấp 17

2.4.2. Công nghệ compost 18

2.4.3. Phương pháp đốt 19

2.5. Tình hình sử dụng giun đất để xử lýrác hữu cơ trên thế giới và ở Việt Nam20

2.5.1. Một số đặc điểm của giun đất và xử lý rác hữu cơ bằng giun đất 20

2.5.2. Tình hình xử lý rác hữu cơbằng giun đất trên thế giới 21

2.5.3. Tình hình xử lý rác hữu cơ bằng giun đất ở Việt Nam 22

Chương III: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

3.1. Thiết kế nghiên cứu 24

3.2. Chọn mẫu, cỡ mẫu và đối tượng nghiên cứu 24

3.3. Phương pháp nghiên cứu 27

3.4. Tổ chức nghiên cứu và xử lý số liệu 26

Chương IV. Kết quả nghiên cứu

4.1. Trình độ và nghề nghiệp của đối tượng phỏng vấn 28

4.2. Một số đặc điểm về kinh tế của các hộ gia đình 29

4.3. Đặc điểm ý thức xãhội của cộng đồng dan cưvề rác thải và các vấn

đề liên quan đến rác thải 31

4.4. Kết quả cân rác tại các hộ gia đình 41

4.5. Đánh giá mức độ nguy cơ của rác thải tới sức khỏe con người 42

4.6. Đề xuất và thử nghiệm mô hình thu gom, xử lý rác cho vùng nông

thôn đô thị hoá 44

Chương IV. Bàn luận 52

Kết luận 62

Kiến nghị 64

Tài liệu tham khảo 65

Phụ lục: Các mẫu phiếu phỏng vấn 68Bạn nào cần thì Download miễn phí tại đây

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement