Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#704710

Đánh giá hiệu quả năng lượng một số giao thức điều khiển xâm nhập môi trường trong mạng cảm biến không dây
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . 3

LỜI CẢM ƠN . 4

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY . 5

1. Định nghĩa: . 5

2. Cấu trúc của WSN:. 5

2.1.1 Vi điều khiển. . 5

2.1.2 Sensor. . 5

2.1.3 Bộ phát radio. . 5

3. Ứng dụng của WSN. . 9

4. Những thách thức của WSN. . 13

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIAO THỨC MAC TRONG MẠNG CẢM BIẾN

KHÔNG DÂY . 14

I. Giao Thức Mac . 14

2. Các nguyên nhân gây nên lãng phí năng lƯợng . 17

3. Các giao thức MAC trong mạng cảm nhận không dây . 19

3.1 CSMA. 19

3.2. Sensor-MAC . 22

3.3. Time out-MAC . 30

ChƯơng 3 - PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MẠNG OMNET++ . 39

3.1. OMNET++ . 39

3.1.1. Giới thiệu . 39

3.1.2. Các thành phần chính của OMNET++ . 39

3.1.3. Ứng dụng . 40

3.2. Mô hình trong OMNET++ . 40

3.2.1. Cấu trúc phân cấp của các module . 40

3.2.2. Kiểu module . 41

3.2.3. Message, cổng, liên kết . 42

3.2.4. Mô hình truyền gói tin . 43

Đồ án tốt nghiệp

Sinh viên:Trần Thị Hoài Lớp: CT1002 Ngành :Công nghệ thông tin

2

3.2.5. Tham số . 44

3.3. Sử dụng OMNET++ . 44

3.3.1. Xây dựng và chạy thử các mô hình mô phỏng . 44

3.3.2. Hệ thống file . 46

3.4. Ngôn ngữ NED . 48

3.4.1. Các chỉ dẫn import . 48

3.4.2. Khai báo các kênh . 48

3.4.3. Khai báo các module đơn giản . 49

3.4.4. Khai báo các module kết hợp . 51

3.4.5. Khai báo mạng . 52

ChƯơng 4 - MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG . 54

CỦA CSMA, S-MAC, T-MAC . 54

4.1. Thiết lập mô hình mô phỏng . 54

Các giao thức CSMA, S-MAC, T-MAC đƯợc mô phỏng trên cơ sở hoạt động

của nút cảm biến EYES. . 54

4.2. Kết quả mô phỏng và đánh giá . 56

KẾT LUẬN . 64
Download miễn phí cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy, thì đăng tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement