Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#699470 MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i

MỤC LỤC .................................................................................................................. ii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................. vi

DANH MỤC BẢNG ................................................................................................ vii

PHẦN 1: MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................... 1

1.2. Mục đích, yêu cầu ............................................................................................... 2

1.2.1. Mục đích: .......................................................................................................... 2

1.2.2. Yêu cầu: ............................................................................................................ 2

PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ................................................ 3

2.1. Thực trạng sản xuất nông nghiệp và phế thải đồng ruộng trên thế giới và Việt

Nam ............................................................................................................................ 3

2.1.1 Thực trạng sản xuất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam ............................ 3

2.1.1.1. Khái niệm và một số thuật ngữ về nông nghiệp ........................................... 3

2.1.1.2. Thực trạng sản xuất nông nghiệp trên thế giới ............................................. 4

2.1.1.3. Thực trạng sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam .............................................. 4

2.1.2. Thực trạng phế thải đồng ruộng trên thế giới và Việt Nam ............................. 5

2.1.2.1. Khái niệm, nguồn gốc, thành phần và phân loại phế thải đồng ruộng ......... 5

2.1.2.2. Thực trạng phế thải đồng ruộng trên thế giới ............................................... 8

2.1.2.3. Thực trạng phế thải đồng ruộng ở Việt Nam ................................................ 8

2.2. Tác động của phế thải đồng ruộng đến môi trường và sức khỏe con người ....... 9

2.3. Tính kinh tế trong quản lý và xử lý phế thải đồng ruộng ................................. 10

2.3.1. Tính kinh tế của phế thải đồng ruộng ............................................................ 10

2.3.2. Tính kinh tế trong quản lý phế thải đồng ruộng ............................................. 11

2.3.3. Tính kinh tế trong xử lý phế thải đồng ruộng ................................................ 11

2.4. Các biện pháp xử lý phế thải đồng ruộng hiện nay ........................................... 12

2.4.1. Phương pháp đốt ............................................................................................ 12

2.4.2. Phương pháp đổ trực tiếp ra sông ngòi .......................................................... 13

2.4.3. Biện pháp vùi trực tiếp vào đất, trên đồng ruộng........................................... 13

2.4.4. Phương pháp dùng làm thức ăn gia súc ......................................................... 14

2.4.5. Phương pháp ủ làm phân ................................................................................ 14

2.4.6. Phương pháp sinh học .................................................................................... 14

2.5. Cơ sở khoa học của việc xử lý phế thải nông nghiệp bằng vi sinh vật ............. 15

2.5.1. Xenluloza, cơ chế thủy phân và vi sinh vật phân giải Xenluloza .................. 15

2.5.2. Hemixenluloza, cơ chế thủy phân và vi sinh vật phân giải Hemixenluloza .. 18

2.6. Các nghiên cứu trong và ngoài nước về xử lý phế thải nông nghiệp bằng vi

sinh vật ..................................................................................................................... 20

2.6.1. Các nghiên cứu trên thế giới .......................................................................... 20

2.6.2. Các nghiên cứu ở trong nước ......................................................................... 20

PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU ....... 23

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..................................................................... 23

3.2. Nội dung nghiên cứu ......................................................................................... 23

3.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế,xã hội của xã Việt Hùng – Đông Anh – Hà Nội 23

3.2.1.1. Điều kiện tự nhiên ....................................................................................... 23

3.2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ............................................................................ 23

3.2.2. Hiện trạng phế thải nông nghiệp của xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành

phố Hà Nội ............................................................................................................... 23

3.2.2.1. Thành phần, khối lượng phế thải nông nghiệp ........................................... 23

3.2.2.2. Kết quả điều tra hình thức xử lý phế thải đồng ruộng ................................ 23

3.2.2.3. Kết quả điều tra hình thức quản lý phế thải đồng ruộng ............................. 233.2.3. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác thu gom xử lý phế thải đồng

ruộng và những ảnh hưởng của phế thải đồng ruộng tại xã Việt Hùng, huyện Đông

Anh, thành phố Hà Nội ............................................................................................ 23

3.2.3.1. Ảnh hưởng của phế thải đồng ruộng ........................................................... 23

3.2.3.2. Thuận lợi và khó khăn trong công tác thu gom xử lý phế thải đồn ruộng tại

xã .............................................................................................................................. 23

3.2.4. Xây dựng đống ủ theo quy trình B2004 – 32 – 66 trên rơm rạ và tái chế thành

phân hữu cơ .............................................................................................................. 23

3.2.4.1. Đánh giá chất lượng của chế phẩm ............................................................. 23

3.2.4.2. Xây dựng đống ủ và tái chế sau khi ủ ......................................................... 23

3.2.4.3. Kết quả phân tích các chỉ tiêu đống ủ ......................................................... 24

3.2.5. Đề xuất một số giải pháp quản lý và xử lý phế thải đồng ruộng ................... 24

3.2.5.1. Giải pháp về cơ chế chính sách ................................................................... 24

3.2.5.2. Giải pháp về quản lý ................................................................................... 24

3.2.5.3. Giải pháp công nghệ xử lý .......................................................................... 24

3.3. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 24

3.3.1. Phương pháp thu thập số liệu ......................................................................... 24

3.3.1.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: ........................................................ 24

3.3.1.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: ......................................................... 24

3.3.2. Xử lý phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh vật ................................. 24

3.3.3. Phương pháp đo nhiệt độ đống ủ ................................................................... 24

3.3.4. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu trong chế phẩm ..................................... 25

3.3.5.Phương pháp phân tích các chỉ tiêu đống ủ .................................................... 25

PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...................................................................... 26

4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế,xã hội của xã Việt Hùng – Đông Anh – Hà Nội ... 26

4.1.1. Điều kiện tự nhiên .......................................................................................... 26

4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ............................................................................... 28
4.2. Hiện trạng phế thải nông nghiệp của xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành

phố Hà Nội ............................................................................................................... 32

4.2.1. Thành phần, khối lượng phế thải nông nghiệp .............................................. 32

4.2.2. Kết quả điều tra hình thức xử lý phế thải đồng ruộng: .................................. 37

4.2.3. Kết quả điều tra hình thức quản lý phế thải đồng ruộng ................................ 38

4.3. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác thu gom xử lý phế thải đồng ruộng

tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội ........................................... 39

4.3.1. Thuận lợi ........................................................................................................ 39

4.3.2. Khó khăn ........................................................................................................ 39

4.4. Xây dựng đống ủ theo quy trình B2004 – 32 – 66 trên rơm rạ và tái chế thành

phân hữu cơ .............................................................................................................. 40

4.4.1. Đánh giá chất lượng của chế phẩm: ............................................................... 40

4.4.2. Xây dựng đống ủ và tái chế sau khi ủ ............................................................ 40

4.4.3. Kết quả phân tích các chỉ tiêu đống ủ: ........................................................... 42

4.4.3.1. Diễn biến nhiệt độ của đống ủ: ................................................................... 42

4.5. Đề xuất một số giải pháp quản lý và xử lý phế thải đồng ruộng ...................... 46

4.5.1. Giải pháp về cơ chế chính sách ...................................................................... 46

4.5.2. Giải pháp về quản lý....................................................................................... 47

4.5.3. Giải pháp công nghệ xử lý ............................................................................. 48

PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................. 50

5.1. Kết luận ............................................................................................................. 50

5.2. Kiến nghị ........................................................................................................... 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 52


Download miễn phí cho ae Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
pass: ketnooi.com

Ai cần tài liệu gì nếu tìm không thấy thì cứ yêu cầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement