Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#697149 MỤC LỤC

Lời Thank . i

Tóm tắt đềtài .ii

Mục lục.iii

Danh sách bảng .vii

Danh sách hình .viii

Danh sách phụlục .xii

Danh mục từviết tắt . xiv

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU. 1

1.1. Tính cấp thiết của đềtài. 1

1.2. Mục tiêu của đềtài. 1

1.2.1. Mục tiêu trước mắt. 1

1.2.2. Mục tiêu lâu dài. 2

1.3. Địa điểm và thời gian thực hiện. 2

1.3. Nội dung chính của đềtài . 2

CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU. 4

2.1. Tổng quan vềGIS. 4

2.1.1. Khái niệm vềGIS. 4

2.1.2. Các thành phần của GIS. 5

2.1.3. GIS làm việc nhưthếnào?. 6

2.1.4. Các nhiệm vụcủa GIS . 6

2.1.5. Ứng dụng GIS trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường . 9

2.1.5.1. Quản lý tài nguyên thiên nhiên. 10

2.1.5.2. Quản lý và quy hoạch môi trường . 11

2.1.5.3. Ứng dụng của GIS trong đánh giá tác động môi trường . 12

2.1.5.4. Giám sát và dựbáo các sựcốmôi trường . 13

2.2. Sơlược vềWebGIS . 15

2.2.1. Khái niệm WebGIS. 15

2.2.2. Mô hình hoạt động WebGIS . 15

2.2.3. Kiến trúc WebGIS. 15

2.2.4. Chức năng WebGIS . 16

2.2.4.1. Chức năng hiển thị. 16

2.2.4.2. Chức năng phân tích và thiết kế. 16

2.2.5. Một sốWebGIS minh họa. 16

2.2.6. Tiềm năng của WebGIS . 17

CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH

PHỐCẦN THƠ. 19

3.1. Tổng quan thành phốCần Thơ. 19

3.1.1. Điều kiện tựnhiên. 19

3.1.1.1. Vịtrí địa lý. 19

3.1.1.2. Địa hình, sông rạch. 19

3.1.1.3. Khí tượng. 20

3.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội. 23

3.2. Hiện trạng chất lượng nguồn nước mặt tại thành phốCần Thơ. 24

3.2.1 Các nguyên nhân ô nhiễm nước mặt ởthành phốCần Thơ. 24

3.2.2. Diễn biến chất lượng nguồn nước theo các chỉtiêu ô nhiễm. 24

3.2.2.1. pH . 24

3.2.2.2. Chất hữu cơ(COD) . 25

3.2.2.3. Chất rắn lơlửng (SS). 26

3.2.3.4. Sắt (Fetc) . 26

3.2.2.5. Nitrit (NO2-N) . 27

3.2.2.6. Amoni (NH4+-N) . 27

3.2.2.7. Vi sinh (Coliform) . 28

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN. 29

4.1. Phương tiện thực hiện. 29

4.2. Phương pháp thực hiện . 29

4.2.1. Thiết kếsơbộhệthống quản lý chất lượng nguồn nước mặt. 29

4.2.1.1. Thiết kếsơ đồtổng quan . 30

4.2.1.2. Thiết kếsơ đồchi tiết . 32

4.2.2. Thiết lập mối quan hệgiữa các phần tửdữliệu. 48

4.2.3. Thiết kếcấu trúc dữliệu các lớp. 50

4.2.4. Sốhóa bản đồ. 54

4.2.4.1. Đăng ký bản đồ. 54

4.2.4.2. Sốhóa bản đồtừ ảnh quét . 57

4.2.5. Nhập dữliệu vào bản đồ. 59

4.2.5.1. Nạp qua cửa sổBrowser. 59

4.2.5.2. Nạp dữliệu bằng Info Tool: . 60

4.2.5.3. Nạp dữliệu bằng lệnh Update Column: . 60

4.2.6. Truy xuất dữliệu, thông tin liên quan đến chất lượng nước mặt. 61

4.2.6.1. Truy vấn dữliệu đơn giản . 61

4.2.6.2. Truy xuất dữliệu dạng phức tạp (SQL) . 61

4.2.6.3. Tìm kiếm dữliệu thuộc tính . 62

4.2.7. Tạo bản đồchuyên đề. 62

4.2.8. Vẽbiểu đồ, đồthị. 65

4.2.9. Liên kết dữliệu lên Web. 66

4.2.9.1. Chuyển đổi dữliệu . 68

4.2.9.2. Tạo tập tin Map . 69

4.2.9.3. Tạo biểu đồtrên Web . 72

4.2.9.4. Thiết kếgiao diện Web . 73

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN. 75

5.1. Xem thông tin trên bản đồ. 75

5.2. Tìm kiếm vịtrí ô nhiễm. 76

5.2.1. Theo chỉtiêu ô nhiễm . 76

5.2.2. Theo chỉtiêu ô nhiễm thuộc vùng. 78

5.3. Tìm kiếm vịtrí lấy mẫu . 78

5.4. Vẽbiểu đồ. 79

5.5. Thống kê dữliệu. 81

5.6. Tìm kiếm vịtrí cống . 82

5.6.1. Theo đường kính . 82

5.6.2. Theo khu vực . 82

5.6.3. Theo tuyến đường giao thông . 83

5.7. Tạo bản đồchuyên đề. 83

5.8. WebGIS “Thông tin chất lượng nguồn nước mặt thành phốCần Thơ”. 95

5.8.1. Xem bản đồ. 97

5.8.2. Xem thông tin trên bản đồ. 99

5.8.3. Tìm kiếm vịtrí trên bản đồ. 100

5.8.4. Phóng to, thu nhỏbản đồ. 101

5.8.5. Bản đồchuyên đềtheo các chỉtiêu. 102

5.8.6. Xem chú giải . 104

5.8.7. Thêm lớp bản đồ. 104

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 106

6.1. Kết luận. 106

6.1.1. Kết quả đạt được . 106

6.1.2. Những tồn tại . 107

6.2. Kiến nghị. 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 108

PHỤLỤC. 110
Download miễn phí cho anh em

Mã: Chọn tất cảhttp://cloud.liketly.com/fw8jY7qVm3hF4VT


Nhớ thank mình
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement