Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#697044 MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1
1.1 Đặt vấn đề 1
1.2 Mục tiêu của đề tài 1
1.3 Nội dung nghiên cứu 2
1.4 Phương pháp nghiên cứu 2
1.5 Giới hạn của đề tài 3
1.6 Ý nghĩa của đề tài 3
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC SÔNG SÀI GÒN 4
2.1. Tổng quan về lưu vực sông Sài Gòn 4
2.1.1. Vị trí địa lý 4
2.1.2. Địa hình 4
2.1.3. Thổ nhưỡng 5
2.1.4. Khí hậu 6
2.1.5. Chế độ thủy văn 7
2.1.6. Chế độ gió 8
2.1.7. Tài nguyên sinh học 9
2.1.8. Đặc điểm kinh tế - xã hội 10
2.1.9. Hiện trạng chất lượng nước sông Sài Gòn 15
2.2. Tổng quan về sông Sài Gòn đoạn từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm 18
2.2.1. Vị trí địa lý 18
2.2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 19
2.2.3. Hiện trạng quản lý chất lượng nước trên địa bàn TP.HCM 22
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT 26
3.1. Tổng quan về nước mặt 26
3.1.1. Khái niệm về nước mặt 26
3.1.2. Vai trò của nguồn nước mặt 26
3.2. Tổng quang về ô nhiễm nước mặt 26
3.2.1. Khái niệm 26
3.2.2. Nguyên nhân ô nhiễm nước 27
3.2.3. Các dạng ô nhiễm nước 30
3.3. Cơ sở đánh giá chất lượng nước 34
3.3.1. Thông số vật lý 34
3.3.2. Thông số hóa học 34
3.3.3. Thông số sinh học 35
3.4. Quản lý môi trường nước mặt 35
3.4.1. Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn 35
3.4.2. Phối hợp chặt chẽ, nhị nhàng 35
3.4.3. Quan trắc định kỳ 36
3.4.4. Phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 36
3.4.5. Phổ biến kinh nghiệm lựa chọn công nghệ 36
3.4.6. Sử dụng công cụ kinh tế 36
3.4.7. Loại bỏ bùn thải 37
3.4.8. Thoát nước mưa 37
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC 38
4.1. Chỉ tiêu phân tích 38
4.2. Phương pháp lấy mẫu 38
4.3. Phương pháp phân tích 39
4.3.1. Chất rắn lơ lửng (SS) 39
4.3.2. Độ đục 39
4.3.3. Oxy hòa tan (DO) 40
4.3.4. Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) 41
4.3.5. Nhu cầu oxy hóa học (COD) 43
4.3.6. Tổng N 44
4.3.7. Tổng P 45
4.3.8. pH 46
4.3.9. Tổng Coliform 46
4.4. Vị trí lấy mẫu 48
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC 52
5.1. Phương pháp đánh giá 52
5.1.1. Đánh giá theo tiêu chuẩn 52
5.1.2. Đánh giá theo phú dưỡng 52
5.1.3. Đánh giá theo WQI 53
5.2. Đánh giá chất lượng nước theo tiêu chuẩn 58
5.3. Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI 66
CHƯƠNG 6: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT 71
6.1. Phân tích nguyên nhân gây ô nhiễm nước 71
6.1.1. Sơ đồ nguyên nhân hệ quả (CED) của ô nhiễm nước 72
6.1.2. Xác định nguyên nhân ô nhiễm nước 73
6.2. Đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng nước 74
6.2.1. Giải pháp kỹ thuật 74
6.2.2. Giải pháp kinh tế 74
6.2.3. Giải pháp xã hội 76
6.2.4. Giải pháp khác 76
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
PHỤ LỤC: Hình ảnh khu vực khảo sát 80


Download miễn phí cho ae Ketnooi
  • DO AN TOT NGHIEP-ML.doc
  • BAO CAO TOT NGHIEP-THY.ppt
  • BM Trang bia DA, KLTN.doc
  • BM05-QT04-DT Phieu giao de tai.doc
  • BM07-QT04-DT Nhan xet cua GVHD.doc
  • BM09-QT04-DT Phieu cham DATN.doc
  • MUC LUC TOT NGHIEP.doc
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Nhận download doc.edu.vn
viewtopic.php?f=131&t=110269
Hình đại diện của thành viên
By quocviet606
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement