Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By ogc_vn
#526494 1) hàm mật (an ninh) độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có dạng

f(x)={ 2/a * (1-x/a) khi 0<x<a (a>0)

{ 0 khi x =<0 và x>=a

tìm hàm phân phối XS
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement