Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Webb
#492365 Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị theo thuật toán Dijkstra. Đầu

vào được lưu trong file là input.dat, nội dung file bao gồm dòng đầu tiên là

số nguyên N chỉ ra số đỉnh của đồ thị, dấu trắng (dấu cách), đỉnh thứ nhất,

dấu trắng, đỉnh thứ 2. N dòng tiếp theo mỗi dòng có N phân tử là ma trận

trọng số. Giá trị phần tử (i,j) thể hiện trọng số của đường đi từ đỉnh i, đến

đỉnh j. Nếu là -1 không có đường đi. Đầu ra ghi file output.dat, trong file

chứa dòng đầu tiên là số đỉnh, dấu - , số cạnh, dấu -, và thời (gian) gian thực hiện

thuật toán - thời (gian) gian thực hiện của thuật toán (hh:mimi:ss:msms –

giờ:phút:giây:mili giây)- ví dụ: 17 - 100 - 00:00:00:12, dòng thứ hai là danh

sách các đỉnh tạo nên dường đi, mỗi đỉnh được ghi cách nhau bởi một dấu

trắng!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement