Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Fagan
#484086 mình vừa ngâm cứu sách vở rùi nhưng chỉ làm được thuật toán liang basky, còn thuật toán cohen suntherland mình làm không được, mong các bạn giúp mình giải bài tập này với :

đề như sau:


Cho Clip Window giới hạn bởi các biên Xl = 2, Xr=8 , Yb=2, Yt= 8 . Áp dụng giải thuật Cohen - Sutherland và Liang – Barsky, hãy thực hiện chuyện cắt xén ( clipping) các đoạn thẳng sau với các biên của cửa sổ

a. Đoạn thẳng MN : M( 3,10) , N(6,12)

b. Đoạn thằng PQ : P(4,1) , Q ( 10,6)


chân thành Thank tất cả người
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement