Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By ludinh_thien
#483479 các bro giúp mình 3 bài này với

1: Có bao nhiêu xâu nhị phân khác nhau nếu chúng được bắt đầu bằng bit 1 và chứa thêm 3 bit 1 nữa còn chứa tất cả 12 bit 0, sau bit 1 có ít nhất là 2 bit 0.

2: Có bao nhiêu số nguyên dương bé hơn 1 triệu có tổng các chữ số là 12?

3: Cho biểu thức (4x - 3y - 5z)^9

a) tìm hệ số x^4, y^3, z^2

b) tìm tổng hệ số của các số hạng chứa z^3
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement