Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By ria_em2009
#473948 Hiện e đang học cao đẳng mà có 1 bài kiểm tra cần làm về Foxpro. Ai giúp e với ạ. E Thank nhiều. Hiện e đang dung Foxpro 9 à. Đề bài như sau:"BÀI THỰC HÀNH SỐ 51. (0.25đ)Tạo thư mục BTHSo5_X, X là họ và tên sinh viên trên ổ đĩa D. Chọn thư mục

hiện thời (gian) là thư mục vừa tạo.

2. (5,75đ)Trên tệp VATTU.DBF ở bài thực hành số 4, thực hiện các công chuyện sau:

a. Sắp xếp các bản ghi theo MAVT tăng dần, kết quả lưu vào tệp SXMAVT.DBF.

Xem kết quả sắp xếp.

b. Sắp xếp các bản ghi theo NNHAP giảm dần, nếu trùng NNHAP thì sắp xếp theo

DGIA tăng dần, kết quả lưu vào tệp SXNNHAP.DBF. Xem kết quả sắp xếp.

c. Sắp xếp các bản ghi theo NNHAP tăng dần của những vật tư có TTRANG = .T.,

kết quả lưu vào tệp SXCON.DBF. Xem kết quả vừa sắp xếp.

d. Sắp xếp các bản ghi theo DVT tăng dần, nếu trùng DVT thì sắp xếp theo

SOLUONG giảm dần, kết quả lưu vào tệp SXDVT.DBF. Xem kết quả vừa sắp xếp.

e. Sắp xếp các bản ghi theo MAVT và DVT tăng dần, kết quả lưu vào tệp

SAPXEP.DBF. Xem kết quả vừa sắp xếp.

f. Lập tệp chỉ số CSNN.IDX để điều khiển các bản ghi sắp xếp theo NNHAP tăng

dần. Xem kết quả vừa sắp xếp.

g. Lập tệp chỉ số CSSL.IDX để điều khiển các bản ghi sắp xếp theo SOLUONG giảm

dần. Xem kết quả vừa sắp xếp.

h. Lập tệp chỉ số CSDG.IDX để điều khiển các bản ghi sắp xếp theo DONGIA tăng

dần của những vật tư nhập trong năm 2010. Xem kết quả vừa sắp xếp.

i. Lập tệp chỉ số CSDVT.IDX để điều khiển các bản ghi sắp xếp theo DVT tăng dần.

Xem kết quả vừa sắp xếp.

j. Lập tệp chỉ số CSLOI.IDX để điều khiển các bản ghi sắp xếp theo LOINHUAN

giảm dần. Xem kết quả vừa sắp xếp.

k. Lập tệp chỉ số CSTHUE.IDX để điều khiển các bản ghi sắp xếp theo THUE giảm

dần của những vật tư có TTRANG = .T.. Xem kết quả vừa sắp xếp.

3. (4đ)Thiết lập danh sách tệp chỉ số cho tệp VATTU.DBF là các tệp được tạo ở 2f, 2g, 2h,

2j, 2j, 2k. Sau đó thực hiện các công chuyện sau:

a. Tìm vật tư nhập trong ngày 01/02/2010. Kiểm tra kết quả tìm kiếm.

b. Tìm vật tư có số lượng 1000. Hiển thị vật tư vừa tìm thấy nếu có.

c. Tìm vật tư có DGIA = 100000 nhập trong năm 2010. Kiểm tra kết quả tìm kiếm.

d. Tìm vật tư có đơn vị tính là “viên”. Kiểm tra kết quả tìm kiếm.

e. Tìm vật tư có THUE = 2500000 mà vẫn còn trong kho (TTRANG = .T.). Hiển thị

vật tư vừa tìm thấy nếu có.

f. Tìm vật tư có LOINHUAN = 100000. Hiển thị vật tư vừa tìm thấy nếu có.


---------------------------------------------------------HẾT-----------------------------------------------

Họ và tên: .................................................. .................................... Số hiệu máy: .....................

Ghi chú:- Sao chép tất cả các lệnh sang MS Word và lưu lại với tên LENH.DOC vào thư

mục vừa tạo ở câu 1.

- Nén thư mục vừa tạo ở câu 1 rồi gửi lên trung tâm học tập trực tuyến phần BTH5

- Những ai không thực hiện đúng 2 chuyện trên sẽ coi như không nộp bài kiểm tra. "
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement