Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Frasier
#427067 Bài 1: Cổ phiếu của công ty giấy HP (HAP) đang bán với giá 34.800đ/CP. Cổ tức thanh toán năm nay cho cổ đông là 1.200đ/CP/năm. Cho rằng mức tăng trưởng cổ tức của công ty là 7%. Hãy tính:

a/ Tỷ suất sinh lời cần thiết của công ty?

b/ Mức thặng dư vốn của công ty?

Bài 2: Có tài liệu của công ty như sau:

Cơ cấu tài chính:

+ Cổ phiếu: 30.000.000, chiếm 37.5%

+ Lợi nhuận giữ lại: 10.000.000, chiếm 12.5%

+ Vay 40.000.000, chiếm 50%

Lãi suất nợ phải trả là 12%, trả lãi 2 kỳ/năm.

Tiền lời cho mỗi cổ phiếu vượt từ 30 đến 33 trong năm 2009 đến 2010, các năm vẫn giữ nguyên mức tăng trưởng.

+ Thị giá cổ phiếu: 540.

+ Tiền lời trả cho mỗi CP: 18

+ Thuế suất thuế TNDN: 25%


Sắp thi rồi các bạn giúp mình với
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement