Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By lifestronger
#381463 Tài liệu câu hỏi ôn tập quản trị học :
QUAÛN TRÒ HOÏC


Câu 1 : Hãy Nêu Và Phân Tích Các Khái Niệm Khác Nhau Về Quản
Trị. Anh Chị Thích Nhất Là Định Nghĩa Nào ? Giải Thích.
1. Quản trị là cách để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của tổ chức
bằng và thông qua những người khác. cách đó được các nhà quản
trị thực hiện qua các công việc hay còn gọi là các chức năng hoạch định,
tổ chức, điều khiển, kiểm tra.
Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với
nhau trong 1 tổ chức nhằm hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức.
2. Quản trị là nhằm tạo lập và duy trì một môi trường nội bộ thuận lợi
nhất, trong đó các cá nhân làm việc theo nhóm có thể đạt được một hiệu
suất cao nhất nhằm hoàn thành những mục tiêu chung của tổ chức.
3. Quản trị là tiến hành làm việc với con người và thông qua con người
nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn luôn thay
đổi. Trọng tâm của quá trình này là sử dụng có hiệu quả nguồn lực có
giới hạn.
Giải thích định nghĩa một : định nghĩa này xác định rằng hoạt động
quản trị chỉ phát sinh khi con người kết hợp với nhau thành một tổ chức.
Nếu cá nhân chỉ sống, hoạt động một mình như Rôbinson trên hoang đảo,
thì không có hoạt động quản trị. Khi có hai người quyết tâm kết hợp với
nhau để cùng thực hiện mục tiêu chung thì sẽ phát sinh nhiều hoạt động
mà chưa ai có kinh nghiệm khi sống và làm việc một mình. Trong sự kết
hợp thành tổ chức, các hoạt động quản trị là hết sức cần thiết vì nếu
không có nó, tập thể sẽ không biết phải làm gì, làm như thế nào, hay sẽ
làm lộn xộn, thay vì bước cùng một hướng thì mỗi người lại bước theo
những hướng khác nhau.

Câu 2 : Chứng Minh Quản Trị Vừa Có Tính Khoa Học, Vừa Có Tính
Nghệ Thuật. Theo Các Anh Chị Để Nâng Cao Tính Nghệ Thuật
Trong Quản Trị, Các Nhà Quản Trị cần Lưu Yù Những Vấn Đề
Gì Trong Thực Tiễn Công Tác Quản Trị.
Quản trị vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. Khoa học ở chỗ
nó nghiên cứu, phân tích về công việc quản trị trong các tổ chức, tổng
quát hoá các kinh nghiệm tốt thành nguyên tắc và lý thuyết áp dụng cho
mọi hình thức quản trị tương tự. Nó cũng giải thích các hiện tượng quản
trị và đề xuất những lý thuyết cùng những kỹ thuật nên áp dụng để giúp
nhà quản trị hoàn thành nhiệm vụ và qua đó giúp các tổ chức thực hiện
tốt mục tiêu.
Quản trị tập trung nghiên cứu các hoạt động quản trị thực chất, tức là
những hoạt động quản trị có ý nghĩa duy trì và tạo điều kiện thuận lợi cho
tổ chức hoạt động. Quản trị cung cấp các khái niệm cơ bản làm nền tảng
cho việc nghiên cứu các môn học về quản trị chức năng như quản trị sản
xuất, quản trị tiếp thị, quản trị nhân viên, quản trị hành chánh, quản trị
nhà nước…
Quản trị là một môn khoa học vì nó có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có
phương pháp phân tích, và có lý thuyết xuất phát từ các nghiên cứu. Quản
trị học cũng là một khoa học liên ngành, vì nó sử dụng tri thức của nhiều
ngành khoa học khác như kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học,
thống kê…
Quản trị vừa là một khoa học, nhưng sự thực hành quản trị là 1 nghệ
thuật. Nhà quản trị phải hiểu biết lý thuyết quản trị, nhưng để có thể
quản trị hữu hiệu, nhà quản trị phải biết linh hoạt vận dụng các lý thuyết
vào những tình huống cụ thể.
Trong thực tiễn công tác quản trị, để nâng cao tính nghệ thuật nhà quản
trị cần lưu ý đến :
+ Qui mô của tổ chức.
+ Đặc điểm ngành nghề.
+ Đặc điểm con người.
+ Đặc điểm môi trường.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement