Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By yeu100nguoichon10lay1_laanhdo
#204498 • NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA

HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


1.1. Đảng cộng sản Việt nam là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam

“Cách mạng trước hết phải có cái gì ?”, “Phải có đảng cách mạng, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở tất cả nơi. Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì con thuyền mới chạy.”

4

1.2. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

- Đây là quy luật hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là luận điểm sáng làm ra (tạo) của Hồ Chí Minh đóng lũy vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin

• Quy luật hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam kết hợp thêm yếu tố phong trào yêu nước, vì:

(1) Phong trào yêu nước có vị trí, vai trò cực kỳ to lớn trong quá trìnhphát triển của dân tộc.

5

(2) Phong trào công nhân kết hợp với phong trào yêu nước vì cả hai đều có mục tiêu chung.

(3) Phong trào nông dân kết hợp với phong trào công nhân.

(4) Phong trào yêu nước của trí thức Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự kết hợp các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Quy luật hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở kết hợp vấn đề dân tộc với giai cấp, có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hình thành Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa.

6

1.3. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam

• Đảng ta là đội trước phong của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân.

• Đảng tập hợp vào đội ngũ của mình những người “tin theo chủ nghĩa cộng sản”, “Đảng liên kết với những dân tộc bị áp bức và quần chúng vô sản trên thế giới”. Đảng “đại biểu cho lợi ích của cả dân tộc” và “Đảng của giai cấp lao động, mà cũng là đảng của toàn dân”.

• Bản chất giai cấp công nhân của đảng là ở nền tảng lý luận và tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin.

7

1.4. Đảng cộng sản Việt Nam lấy CNMLN “làm cốt”

• “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng theo chủ nghĩa ấy”. “Bây giờ học thuyết nhiều…”

• Chủ nghĩa Mác-Lênin làm “cốt” trở thành nền tang tư tưởng và kim chỉ nam cho tất cả hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

8

• Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin chú ý:

(1) Học tập, nghiên cứu, tuyên truyền CNMLN phải phù hợp với trả cảnh và từng đối tượng.

(2) Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin phải phù hợp với từng trả cảnh.

(3) Trong quá trình hoạt động, Đảng ta phải chú ý học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của các ĐCS khác, đồng thời (gian) Đảng ta phải tổng kết kinh nghiệm của mình để bổ xung chủ nghĩa Mác-Lênin.

(4) Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin.

9

1.5. Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng theo các nguyên tắc đảng kiểu mới của giai cấp vô sản

+ Tập trung dân chủ - là nguyên tắc cơ bản của tổ chức Đảng.

+ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách luôn đi đôi với nhau.

+ Tự phê bình và phê bình. Đây là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng.

+ Kỷ luật nghiêm minh và tự giác.

+ Đoàn kết thống nhất trong Đảng.

10

HỒ CHÍ MINH TỰ PHÊ BÌNH

11

1.6. Tăng cường và củng cố mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với dân

• Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ của nhân dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến của dân, khắc phục bệnh quan liêu.

• Đảng cầm quyền, dân là chủ, vận động nhân dân tham gia xây dựng đảng dưới tất cả hình thức.

• Đảng có trách nhiệm nâng cao dân trí.

• Trong quan hệ với dân, Đảng phải tiên phong.

12

1.7. Đảng Cộng sản Việt Nam phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh

Xây dựng, chỉnh đốn là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.

Nội dung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh:

• Xây dựng Đảng về tư tưởng.

• Xây dựng Đảng về chính trị.

• Xây dựng Đảng về tổ chức, công tác cán bộ.
Nguồn: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Degine by nguyễn viết hòa, chưprông-gia lai
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement