Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By bluemoon24681
#128418 File Triết học DOC
HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 1
HƯỚNG DẪN ÔN THI
MÔN
TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY
LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
PTS. TRƯƠNG VĂN PHƯỚC (Chủ biên) 2

TẬP THỂ TÁC GIẢ
1. PTS. TRƯƠNG VĂN PHƯỚC (Chủ biên)
2. VŨ NGỌC PHA
3. PGS, PTS. NGUYỄN HỮU VUI
4. TRẦN BẠCH TUYẾT
5. PTS. NGUYỄN QUANG LẬP
6. PTS. NGUYỄN VĂN TÂN
7. PHẠM KẾ THỂ
8. TRƯƠNG HẢI CƯỜNG
Người sữa chữa, bổ sung: NGUYỄN VĂN TÂN
HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 3

MỤC LỤC
I - LỊCH SỬ TRIẾT HỌC .............................................................................................................. 9
CÂU 1: Triết học là gì? Vấn đề cơ bản của triết học.
Phương pháp nhận thức thế giới của triết học........................... 10
CÂU 2: Những nét cơ bản của triết học Ấn Độ cổ đại xung
quanh các vấn đề: khởi nguyên của thế giới, con người và nhận
thức. ............................................................................................. 13
CÂU 3: Những đặc điểm cơ bản của triết học Trung Hoa cổ
đại về các vấn đề: khởi nguyên của thế giới, vấn đề cơ bản của
triết học, con người và nhận thức. .............................................. 16
CÂU 4: Phân tích cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật
và chủ nghĩa duy tâm trong triết học cổ đại Hy Lạp thông qua
hai đường lối triết học: Đêmôcrit và Platôn. Những giá trị triết
học nổi bật của Arixtốt. ............................................................... 20
CÂU 5: Cuộc đấu tranh giữa chủ nghìn duy vật và chủ
nghĩa duy tâm từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII thông qua các
triết gia tiêu biểu như Bêcơn, Hốpbơ, Đêcáctơ, Xpinôda, Lôccơ,
Béceli, Hium. ............................................................................... 22
CÂU 6: Trình bày những tư tưởng cơ bản trong phép biện
chứng duy tâm của Hêghen và chủ nghĩa duy vật nhân bản của
Phoiơbắc. Sự ảnh hưởng của những hệ thống triết học trên đối
với sự hình thành triết học Mác.................................................. 26
CÂU 7: Triết học Mác - Lênin ra đời là một tất yếu lịch sử
và là một bước ngoặt cách mạng trong triết học. ....................... 30
II- CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIÊN CHỨNG VỀ THẾ GIỚI ...................................................... 34
CÂU 8: Phân tích nội dung và ý nghĩa định nghĩa vật chất
của V.I.Lênin. .............................................................................. 35
PTS. TRƯƠNG VĂN PHƯỚC (Chủ biên) 4

CÂU 9: Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về
nguồn gốc và bản chất của ý thức. Ý nghĩa của việc nắm vững
vấn đề này.................................................................................... 37
CÂU 10: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức.
Ý nghĩa phương pháp luận của việc nắm vững vấn đề này trong
nhận thức và hoạt động thực tiễn............................................... 40
CÂU 11: Trình bày hai nguyên lý cơ bản của phép biện
chứng duy vật và ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề đó. .... 42
CÂU 12: Nội dung và ý nghĩa của quy luật thống nhất và
đấu tranh của các mặt đối lập..................................................... 45
CÂU 13: Phân tích mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn
bên ngoài, mâu thuẫn cơ bản và không cơ bản. Ý nghĩa thực tiễn
của việc nắm vững vấn đề này.................................................... 48
CÂU 14: Phân tích mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn
không chủ yếu, mâu thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối
kháng. Ý nghĩa của việc nắm vững vấn đề này.......................... 50
CÂU 15: Nội dung và ý nghĩa của quy luật từ những thay
đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại........ 52
CÂU 16: Nội dung và ý nghĩa của quy luật phủ định của
phủ định....................................................................................... 55
CÂU 17: Mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái
riêng, ý nghĩa phương pháp luận của nó.................................... 58
CÂU 18: Mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình
thức, ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề. ............................. 60
CÂU 19: Sự thống nhất biện chứng giữa bản chất và hiện
tượng, ý nghĩa phương pháp luận............................................... 61
CÂU 20: Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết
quả, ý nghĩa phương pháp luận của nó. ..................................... 63
CÂU 21: Mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu
nhiên, ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề đó. ...................... 65
HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 5

CÂU 22: Mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện
thực, ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này. ...................... 67
CÂU 23: Con đường biện chứng của quá trình nhận thức
chân lý, nhận thức hiện thực khách quan.................................. 69
CÂU 24 : Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về
mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn..................... 72
CÂU 25: Chân lý theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật
biện chứng.................................................................................... 74
III- CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIÊN CHỨNG VỀ XÃ HỘI ......................................................... 77
CÂU 26: Sản xuất của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã
hội và vai trò của cách sản xuất đối với sự tồn tại và
phát triển xã hội. ......................................................................... 78
CÂU 27: Nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản
xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Sự vận
dụng quy luật này ở nước ta........................................................ 81
CÂU 28: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và
kiến trúc thượng tầng; cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở
nước ta trong thời kỳ quá độ. ...................................................... 85
CÂU 29: Hình thái kinh tế - xã hội. Sự phát triển của các
hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên. .... 89
CÂU 30: Giai cấp là gì? Vai trò của đấu tranh giai cấp
trong xã hội có giai cấp. Tính tất yếu của cuộc đấu tranh giai
cấp trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã
hội................................................................................................. 91
CÂU 31: Nguồn gốc và bản chất của nhà nước. Tính tất
yếu và đặc điểm của nhà nước xã hội chủ nghĩa........................ 94
CÂU 32: Tiến bộ xã hội; những tiêu chuẩn khách quan và
động lực của sự tiến bộ xã hội. .................................................... 97
CÂU 33: Bản chất con người. Mối quan hệ giữa cá nhân và
tập thể; giữa cá nhân và xã hội................................................... 99
PTS. TRƯƠNG VĂN PHƯỚC (Chủ biên) 6

CÂU 34: Vai trò của quần chúng nhân dân và vĩ nhân - lãnh tụ đối với sự phát
triển của xã hội. ........................................................................................................103
CÂU 35: Mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. ..............................106
HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 7

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Thêm bộ này nữa
Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học Mác - Lênin
các bạn down về nhá
By betty_bitty90
By Kelle
#128964 kaka......mình học xong phần triết học này rùi......giờ dg học tư tưởng...hem bt bạn có tài liệu này hem?
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement