Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By huyen14_10
#110442 Bài 2: Trọng lượng của một loại sản phẩm là lớn lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 50kg và phương sai 100kg2. Những sản phẩm từ 45kg đến 70kg được xếp vào loại A. Tính tỉ lệ các sản phẩm loại A. Chọn ngẫu nhiên 100 sản phẩm (trong rất nhiều sản phẩm). Tính xác suất để có bất quá 60 sản phẩm loại A.

Bài 3: Một hộp đựng 15 bóng đèn trong đó có 9 bóng còn mới và 6 bóng vừa sử dụng. Lần đầu người ta lấy ngẫu nhiên 3 bóng từ 15 bóng để sử dụng, sau đó trả lại vào hộp. Lần thứ hai lại lấy ngẫu nhiên 3 bóng cũng từ 15 bóng đèn này. Tìm số bóng đèn mới (chưa qua sử dụng) tin chắc nhất có trong 3 bóng được lấy ra lần thứ hai.

Bài 4: Có 2 lô hàng, lô hàng I có 3 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm xấu, lô hàng II có 5 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô I bỏ vào lô II, rồi lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô II bỏ ra ngoài. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra lần 2 là sản phẩm xấu.

By dragon_tuanphong
#110464

Trích:

haidscl

View Post

Bài 2: Trọng lượng của một loại sản phẩm là lớn lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 50kg và phương sai 100kg2. Những sản phẩm từ 45kg đến 70kg được xếp vào loại A. Tính tỉ lệ các sản phẩm loại A. Chọn ngẫu nhiên 100 sản phẩm (trong rất nhiều sản phẩm). Tính xác suất để có bất quá 60 sản phẩm loại A.
Bài 3: Một hộp đựng 15 bóng đèn trong đó có 9 bóng còn mới và 6 bóng vừa sử dụng. Lần đầu người ta lấy ngẫu nhiên 3 bóng từ 15 bóng để sử dụng, sau đó trả lại vào hộp. Lần thứ hai lại lấy ngẫu nhiên 3 bóng cũng từ 15 bóng đèn này. Tìm số bóng đèn mới (chưa qua sử dụng) tin chắc nhất có trong 3 bóng được lấy ra lần thứ hai.
Bài 4: Có 2 lô hàng, lô hàng I có 3 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm xấu, lô hàng II có 5 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô I bỏ vào lô II, rồi lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô II bỏ ra ngoài. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra lần 2 là sản phẩm xấu.

Không bit đây là xác suất trường nào vậy. Bài 2 thì bất có gì đâu bạn, nó tuân theo luật phân phối chuẩn thì cứ công thức mà áp dụng. 2 bài sau là về nhóm đầy đủ, dạng này dễ thui nếu bạn tìm được nhóm đầy đủ
Với bài 3 nhóm đầy đủ như sau:
H1 là biến cố trong 3 bóng lấy có 3 bóng mới 0 bóng vừa sử dụng
H2------------------------------2----------1----------------
H3------------------------------1----------2----------------
H4------------------------------0----------3----------------
Như vậy bạn sẽ tìm được xác suất P(H1); P(H2); P(H3); P(H4)
Với bài 4 cũng vậy
H1 là biến cố Hộp I----sp xấu-----> hôp II----sp xấu-------> ra ngoài
H2-----------Hộp I-----sp xấu----> hộp II-----sp tốt-------> ra ngoài
H3-----------hộp I------sp tốt----> hộp II-----sp tốt-------> ra ngoài
H4-----------hôp I ------sp tốt----> hộp II-----sp xấu------> ra ngoài
Bạn cũng tìm xác suất của từng biến cố (tổng xác suất của chúng là 1 đấy) rùi dùng công thức bayet; công thức xác suất toàn phần là ra thui!

Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement