Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By meocon_sunrang
#685972 tình hình là cái nhóm của em chúng nó xin zoo rồi bỏ nên h chỉ có 1 mình làm 1 đề tài.khổ nỗi lại không giỏi matlab nên cần sự giúp đõ của các pro nha !

Đề tài :

Câu 1: Viết 1 đoạn code để tính diện tích phần mặt cầu x2 + y2 + z2 = a2 nằm giữa 2 mặt phẳng z = b,z = −b. Loại trường hợp không có mặt S.

Câu 2: Cho miền V giới hạn bởi V : y = x2;z = 0;x + z = 0,y = 4.Viết đoạn code để vẽ V và tính tích phân hàm f(x,y,z) nhập từ bàn phím trên miền V


Mong được sự giúp đỡ sớm từ mn.


Mình có đoạn code câu 1 như thế này nhưng mà phần tính tích phân hình như sai rồi.có ai pro sửa dùm với được không !

clc

a=input('nhap a=');

[x,y]=meshgrid(-2*a:.1:2*a);

z=-x-y;

set(surf(x,y,z),'facecolor','g','edgecolor','non', 'facealpha',.3)

hold on

z=x.^2+y.^2;

set(surf(x,y,z),'facecolor','b','edgecolor','non', 'facealpha',.1)

hold on

%ve giao tuyen

x=linspace(-2*a,2*a);

y=sqrt(2*a*x-x.^2);

z=2*a*x;

plot3(x,y,z,'r');

y=sqrt(2*a*x-x.^2);

z=2*a*x;

plot3(x,y,z,'r');

hold off

rotate3d on

%tinh tich phan

syms x y z t real

f=input('nhap f(x,y,z)= ');

f=sym(f);

x=t;

y=sqrt(2*a*x-x^2);

z=2*a*x;

h=eval(f);

g=sqrt(1+diff(y,'t')^2+diff(z,'t')^2);

I=int(h*g,'t',sqrt(2*a*x-x^2));

y=sqrt(2*a*x-x^2);

z=2*a*x;

h=eval(f);

I=I+int(h*g,'t',-2*a,2*a);

if ~isreal(I)

disp('Khong tinh duoc tich phan tren')

else

I=double(I);

disp(['tich phan can tinh la I= ' num2str(I)])

end

end

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement