Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#611812 Tr-ớc tiên, một cách đơn giản nhất l chúng ta quan niệm nh- l một
máy tính cơ bản, tiếp theo l nh- máy tính kỹ thuật v nh- máy tính có thể lập trình đ-ợc,
cuối cùng l nh- máy tính hiện đại nhất. Bằng cách quan niệm n y bạn sẽ dễ d ng hiểu
đựơc những cách m MATLAB giải quyết những vấn đề thông th-ờng v xem MATLAB giải
quyết những vấn đề về số phức mềm dẻo nh- thế n o.
tuỳ từng trường hợp v o kiến thức của bạn, bạn có thể tìm thấy những phần trong cuốn sách h-I
ớng dẫn n y hứng thú hay buồn tẻ...
Khi bạn chạy ch-ơng trình MATLAB, nó sẽ tạo một hay nhiều cửa sổ trên m n hình của
bạn, v cửa sổ lệnh (command) l cửa sổ chính để bạn giao tiếp với MATLAB, cửa sổ n y
xuất hiện nh hình dới đây.
Các kí tự ‘EDU>>‘ l dấu nhắc của MATLAB trong student MATLAB. Trong các
version khác của MATLAB, dấu nhắc đơn giản chỉ l ‘>>‘. Khi cửa sổ lệnh xuất hiện, l
cửa sổ hoạt động, con trỏ xuất hiện bên phải dấu nhắc nh- ở hình d-ới. Con trỏ v dấu
nhắc n y của MATLAB báo rằng MATLAB đang đợi để thực hiện lệnh.Có lẽ cách dễ nhất để hìng dung về MATLAB l nó có đầy đủ các đặc điểm của máy
tính cá nhân: giống nh- các máy tính cơ bản, nó l m tất cả các phép tính toán học cơ bản
nh- cộng, trừ, nhân, chia; giống nh- máy tính kỹ thuật, nó bao gồm: số phức, căn thức, số
mũ, logarithm, các phép toán l-ợng giác nh- sine, cosine, tang; nó cũng giống nh- máy tính
có khả năng lập trình, có thể l-u trữ, tìm kiếm lại dữ liệu, cũng có thể tạo, bảo vệ v ghi trình
tự các lệnh để tự động phép toán khi giải quyết các vấn đề, bạn có thể so sánh logic, điều
khiển thực hiên lệnh để đảm bảo tính đúng đắn của phép toán. Giống nh- các máy tính hiện
đại nhất, nó cho phép bạn biểu diễn dữ liệu dới nhiều dạng nh-: biểu diễn thông th-ờng, ma
trân đại số, các h m tổ hợp v có thể thao tác với dữ liệu th-ờng cũng nh- đối với ma trận.
Trong thực tế MATLAB còn ứng dụng rất rộng rvi trong nhiều lĩnh vực v nó cũng sử
dụng rất nhiều các phép tính toán học. Với những đặc điểm đó v khả năng thân thiện với
ng-ời sử dụng nên nó dễ d ng sử dụng hơn các ngôn ngữ khác nh- Basic, Pascal, C.
Nó cung cấp một môi tr-ờng phong phú cho biểu diễn dữ liệu, v có khả năng mạnh mẽ
về đồ hoạ, bạn có thể tạo các giao diện riêng cho ng-ời sử dụng(GUIs) để gải quyết những
vấn đề riêng cho mình. Thêm v o đó MATLAB đ-a ra những công cụ để giải quyết những
vấn đề đặc biệt, gọi l Toolbox (hộp công cụ). Ví dụ Student Edition của MATLAB bao gồm
cả Toolbox điều khiển hệ thống, Toolbox xử lí tín hiệu, Toolbox biểu t-ợng toán học. Ngo i
ra bạn có thể tạo Toolbox cho riêng mình.
Với những khả năng mạnh mẽ, rộng lớn của MATLAB nên nó rất cần thiết cho bạn bắt
đầu từ phần cơ bản. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu từng phần, v cuốn sách n y sẽ giúp

Toàn tập matlab

Full ebook tại đây Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement