Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Duante
#609256 water pollution is the introduction into fresh or ocean water of chemical, physical or biological material that degrades the quality of the water and affects the organisms living in it. This process ranges from simple addition of dissolved or suspended solids to discharge of the most insidious and persistent toxic pollutants.

em Thank ạ

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By TRAN_DUONG
#609397 ô nhiễm nguồn nước là việc giới thiệu thành nước ngọt hay đại dương của hóa chất, nguyên liệu vật lý hay sinh học làm giảm chất lượng của nước và ảnh hưởng đến các sinh vật sống trong đó. Quá trình này dao động từ cộng đơn giản các chất rắn hòa tan hay bị đình chỉ xả các chất ô nhiễm độc hại nguy hiểm nhất và dai dẳng.
By sou_khjn
#609398 ô nhiễm nguồn nước là việc giới thiệu thành nước ngọt hay đại dương của hóa chất, nguyên liệu vật lý hay sinh học làm giảm chất lượng của nước và ảnh hưởng đến các sinh vật sống trong đó. Quá trình này dao động từ cộng đơn giản các chất rắn hòa tan hay bị đình chỉ xả các chất ô nhiễm độc hại nguy hiểm nhất và dai dẳng. google dịch á @@@@@@@@@@@@@
By eya_ox_cuaem9x
#609400 Ô nhiễm nguồn nước là hiện tượng nước sạch hay đại dương bị nhiễm hóa chất, tác nhân vậy lý hay sinh học làm suy gảim chất lượng nước và ảnh hưởng xấu đến các sinh vật trong đó. Quá trình này diễn ra dần dần từ việc các chất rắn hòa tan đến các chất ô nhiễm nguy hiểm được thải vào
By kiki_coco02
#609401 Ô nhiễm nguồn nước là quá trình thải các chất độc hóa học, lý, sinh học vào nguồn nước sạch làm giảm chất lượng nguồn nước và ảnh hưởng đến các sinh vật sống trong đó. Quá trình này kéo dài từ việc hòa tan và ngưng tụ chất rắn cho đến việc thải những chất độc một cách từ từ và dai dẳng vào môi trường.
By w385385
#609402 Ô nhiễm nguồn nước là quá trình thải các chất độc hóa học, lý, sinh học vào nguồn nước sạch làm giảm chất lượng nguồn nước và ảnh hưởng đến các sinh vật sống trong đó. Quá trình này kéo dài từ việc hòa tan và ngưng tụ chất rắn cho đến việc thải những chất độc một cách từ từ và dai dẳng vào môi trường. thank tất cả mọi người
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement