Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By tangbangtroi476
#604887 1. tỷ suất sinh lời của cổ phiếu của một công ty trong vòng 5 năm qua là 15%, 20%, 7% , 14% và 10% .Biết tỷ suất sinh lời của cổ phiếu là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn.

a) Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng độ rủi ro của cổ phiếu cty đó.Biết rằng độ rủi ro của một loại cổ phiếu thường được đo bằng độ lệch chuẩn hay phương sai về tỷ suất sinh lời của cổ phiếu

b) Một người phân tích chứng khoáng cho rằng trong 5 năm qua loại cổ phiếu nào có tỷ suất sinh lời trung bình cao hơn 15% là đáng đầu tư. Với mức ý nghĩa là 5%, cổ phiếu của cty trên có đáng đầu tư hay không?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement