Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Lennox
#597295 . Một hệ thống quản lý đào tạo được mô tả sơ lược như sau:

Hồ sơ sinh viên có các cột MãSV, TênSV, NgàySinh, Quá trình học, MãMH, TênMH, Học kỳ, Điểm giữa kỳ, Điểm cuối kỳ, và Kết quả thi. Danh sách môn học có MãMH, TênMH, Số tiết học, điều kiện đăng ký, Đề cương, MãKhoa và TênKhoa quản lý (mỗi môn học chỉ do một khoa quản lý). Khoa còn có thêm Chuyên ngành đào tạo, Mục tiêu đào tạo.

Để đăng ký học, sinh viên cần cung cấp dữ liệu cá nhân cho hệ thống để xét duyệt. Nếu hợp lệ, hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu vào hồ sơ sinh viên, và cấp MãSV cho sinh viên; nếu không, hệ thống sẽ thông báo từ chối. Dữ liệu về Khoa và Môn học do khoa cung cấp cũng được lưu thành hồ sơ. Mỗi học kỳ, sinh viên sử dụng MãSV để lấy danh sách môn học để đăng ký. Hệ thống dựa trên yêu cầu của môn và Quá trình học của sinh viên để xét duyệt. Nếu hợp lệ, các môn học đăng ký sẽ được chấp nhận, nếu không, hệ thống gửi các chỉ dẫn cần thiết cho sinh viên. Dựa trên danh sách môn đăng ký được chấp nhận, hệ thống sẽ xếp thời khóa biểu (học và thi) gửi đến sinh viên và khoa. Cuối kỳ thi, khoa nhập điểm thi của sinh viên để hệ thống đánh giá kết quả thi (nếu điểm tổng hợp 2 lần thi giữa kỳ và cuối kỳ của môn thi >= 5, Kết quả thi là Đạt, ngoài ra là Không đạt), cập nhật Quá trình học, và thông báo điểm cho sinh viên.


1. Vẽ DFD0 + Data Dictionary

2. Vẽ ERD + Relations + Normal Form 3NF
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement