Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Barnabas
#572393 Câu 1: Chi phi co hội

a. là chi phi cơ hoi da bị bo qua khi tien hanh lựa chon kinh tế

b. là chi phi cơ hoi tot nhất da bi bỏ qua khi tien hành lua chon kinh tế

c. là gia tri của co hoi tốt nhat da bị bo qua khi tien hanh lựa chon kinh tế

d. là gia tri của tat ca các co hoi đã bi bo qua khi tien hành lua chon kinh tế

Câu 2: Kinh te vi mô su dung phương pháp so sanh tĩnh

a. để ket qua nghiên cứu chinh xac hơn

b. vì cac nhan tố khác khong quan trọng

c. để don gian hóa mô hinh nghien cứu

d. để tim ra các biến so phu thuộc lẫn nhau

Câu 3: Chính phu quy định mức tien luong tối thiểu:

a. làm tăng thất nghiệp

b. làm giảm thất nghiệp

c. cao hơn tien luong cân bằng tren thi trường lao động

d. cả a va c đúng

Câu 4: Sap xep thứ tự cac mat hàng sau theo muc độ tăng dan cua co giãn cau theo giá

xe hơi, xi măng, thịt lợn, muối ăn

a. muối ăn, xi măng, thịt lợn, xe hơi

b. xi măng, muối ăn, thịt lợn, xe hơi

c. thịt lơn, muối ăn, xi măng, xe hơi

d. xe hơi, muối ăn, xi măng, thịt lợn

Câu 5: Thu nhap cua người tiêu dung tang sẽ làm

a. thay đổi cau va gây ra su di chuyển cầu

b. tăng cầu ve tat cả các hàng hóa

c. giảm cầu doi voi hàng hóa thiết yếu

d. giảm cầu doi voi hàng hóa thứ cấp

Câu 6: Nguoi tieu dung sẽ mua hang hóa tại điểm

a. nằm tren duong bang quan xa goc tọa độ nhất

b. nằm tren duong bang quan gan goc tọa độ nhat vi thu nhập hữu hạn

c. tiếp điểm cua duong bang quan va duong ngân sách

d. không câu nào đúng

Câu 7: Ban do các đường bang quan là tập hop cac đường bang quan có

a. cùng mức tong loi ích

b. đường bang quan gan goc tọa độ hon mang lại lợi ich lon hơn

c. đường bang quan cang xa gốc toa do mang lai loi ích càng lớn hơn

d. không câu nào đúng

Câu 8: Khi nang suất cận bien con lớn hơn nang suat bình quân thì:

a. tổng san pham tiếp tục giảm

b. tổng san pham tiếp tục tăng

c. tổng san pham không đổi

d. không câu nào đúng

Câu 9: Trong kinh te vi mô, san xuat trong ngan han được hiểu là:

a. thời gian san xuất dưới 1 năm

b. thời gian san xuất trong do tất ca cac yếu to dau vào cố định

c. thời gian san xuất trong do ít nhat mot yếu to dau vào cố định

d. thời gian san xuất trong do ít nhât 1 yeu tố dau vao thay đổi

Câu 10: Đường chi phi biến đổi trung binh sẽ dịch chuyen len trên nếu

a. chi phí co dinh tăng lên

b. công nghệ hien dai hơn

c. giá của dau vao biến đổi giảm

d. giá san pham đầu ra tăng

e. không câu nào đúng

Câu 11: Nhà độc quyền đối diện với đường cầu dốc xuống, doanh thu cận biên không bao giờ lon hon giá vì

a. người san xuat sản phẩm thay thế duy trì giá thấp

b. nhà độc quyền phải giảm giá để bán thêm san pham trong bất kì giai đoạn nào

c. nhà độc quyền sẽ là một tập đoàn lon hon với chi phi cố định cao hơn

d. nhà độc quyền phải chấp nhận doanh thu cận biên vì nó được suy ra từ đường cầu thị trường

e. nhà độc quyền có chi phi cận biên tương đối thấp so với các hang cạnh tranh

Câu 12: Giả sử một nhà độc quyền có thể bán 5 đơn vị san pham một ngày với mức giá 3$/đơn vị, và 6 đơn vị san pham một ngày với giá 2.5$. doanh thu cận biên của đơn vị san pham thứ 6 là

a. 2.5$

b. 3$

c. 0$

d. 50cent

e. Không chắc chắn, vì không đủ thông tin để tính toán doanh thu cận biên
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement