Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Grant
#571663 Mình moi lam wen với matlab nen còn gà, minh co bài tập sau, nhưng code matlab con sai nhiều quá, xin cac bạn sửa giup minh vơi.


Bài như sau: minh co các giá tri cua biến như sau:Rs = 7, R2 = 21, R3 = 16, R4 = 7, R5 = 11, R = 1, E1 = 10, E2 = 5


Và co cac quan he cua các bien nhu sau: is = I1; i1 = I1 – I2; i2 = I2; i3 = I2 – I3; i4 = I3, E3 = 4is


Sau do minh có các Phương trình:

PT 1: Rsis + R1i1 – E1 = 0 <=> 7I1 + 21(I1 – I2) – 10 = 0 <=> 28I1 - 21I2 = 10 PT 2: -R1i1 + R2i*2 + R3i3 – E2 + 4is = 0 <=> -21(I1 – I2) + 16I2 + 7(I2 – I3) – 5 + 4I1 = 0

<=> -17I1 + 44I2 - 7I3 = 5 PT 3: -R3i3 + R4i4 + Ri4 – 4is = 0 <=> -7(I2 – I3) + 11I3 + 1I3 – 4I1 = 0 <=> -4I1 – 7I2 + 18I3 = 0


Còn đây la code matlab:function bai4

E1=10;Rs=7;R2=21;R3=16;R4=7;R5=11;R=1;E2=5;E3=4is//gan E3 bang 4is chac sai roi

//Doan nay code linh tinh chac sai luon.

R=zeros(2,2);

R=A_array(1,0,R1,R);

R=A_array(2,0,R3+R4,R);

R=A_array(1,2,R2,R);

V=zeros(2,1);

V=b_array(1,0,-Va-Vb,V);

V=b_array(2,0,Vb,V);

I=R\V;

disp(['I1= ',num2str(I(1)),' A']);

disp(['I2= ',num2str(I(2)),' A']);

disp(['I3= ',num2str(I(3)),' A']);

disp([' is = ',num2str(I(1)),' A']);

disp([' i1 = ',num2str(I(1)-I(2)),' A']);

disp([' i2 = ',num2str(I(2)),' A']);

disp([' i3 = ',num2str(I(2)-I(3)),' A']);

disp([' i4 = ',num2str(I(3)),' A']);

disp(['Cong suat tai R = 1 la = ', 1 x i4 binh phuong, cho nay cha biet code sao;

By Elroi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement