Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By musvn_fanleague
#570569 'Lay du lieu ra SQLDataReader, su dung StoreProc phuc vu cho listview

Function FillDataSQLDataReaderByProc(ByVal ProcName As String) As SqlDataReader

Dim sqlDR As SqlDataReader

cm = New SqlCommand

'Tao command

cm.Connection = cnn

cm.CommandText = ProcName

cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure

'Thuc hien command

cm.ExecuteNonQuery()


sqlDR = cm.ExecuteReader

Return sqlDR

End Function

'Lay du lieu ra SQLDataReader, su dung Cau SQL phuc vu cho listview

Function FillDataSQLDataReaderByCommand(ByVal sql As String) As SqlDataReader

Dim sqlDR As SqlDataReader

cm = New SqlCommand

cm.Connection = cnn

cm.CommandText = sql

cm.CommandType = CommandType.Text

'cm.ExecuteNonQuery()

sqlDR = cm.ExecuteReader

Return sqlDR


End Function


Qua hai doan code này , minh khong hiểu có su khac biệt như the nao . Mong moi nguoi giúp đỡ !!!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement