Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By lathinga6
#567894 tính thue GTGT theo phương phap KT và hạch toan theo PP kê khai thuong xuyên

các ban nhin vào tấm hinh minh chụp gửi len nhe! vì dài qua ma lười đánh nen minh chụp hình ban nao viết giúp mình với


mình đang can gap ai biết lam cau nào chỉ minh cau ấy với. hjx!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By huongquynh082
#567917 vai~ bạn, có the ma cũng lười

1 Nợ 1111- Co 112

2 No 621- Có 153

3 Nợ 621: 25K

Nợ 133: 25* 0,1

Co 331 25k

Co 1111 25k. o,1

4 Nợ 142:10k+6k+8K- Có 153:

Hang thang phân bổ như sau:

Nợ 6273: 10k/3

Nợ 6413: 8k/3

Nợ 6423: 6k/3

Có 142: 8k

5 Nợ 622: Chi phi nhân công

Nợ 6411: NV ban hàng

Nợ 4421: Chi phi quản lý

Có 334
By Gerritt
#567940 6: Nợ 622, 627,641, 642 phan tinh vào chi phí

No 334 phần trừ vao thu nhập của nhân viên

Có 3383, 3384,3382

Mức trích nt nao thì bạn google nhá

7 Nợ 6277: 10k

Nợ 6417: 8k

Nợ 6427: 6k

Có 331( Chi tiet co các nhà cung cấp): 24k

8 Nợ 6278

Có 1111

9 Nợ 152

Có 621
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement