Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By nhan_x5
#567257 Một cty U.S thuc hien 1 interest rate swap voi 1 dealer, số tien goc quy ước la 50tr dollar. Cty se thanh toán floating rate of LIBOR va nhận a fixed rate 5.75%. Lãi suat duoc thanh toán ban nien và current LIBOR hien thời là 5.15%. Hãy tinh toan khoản thanh toan đầu tien va chỉ ra ben nao chi trả?

Giả định rang floating-rate payments thuc hien căn cu tren 180/360 và fixed-rate payments se thuc hiện trên can cu 180/365.....


Em xin hau tạ, giúp giùm em
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement