Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By lang_tu
#566638 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NĂM 2013 HỆ LIEN THONG TỪ TRUNG CẤP, CAO DANG CHINH QUY LÊN DAI HOC Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! A. NGÀNH TUYEN SINH LIÊN THÔNG

- Kế toán
- Cong nghe Cơ khí
- Dien tu viễn thông
- Cong nghe Thông tin

B. HO SO ĐĂNG KÝ DỰ THI:

1. Phieu dang ký dự thi Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (theo mau cua Trường ĐHĐL)

2. Bản sao cong chứng bằng tot nghiep TCCN, CĐ, bang diem (tùy thuộc loai hinh đào tạo)

3. Giấy xac nhan thời gian cong tac (theo mẫu, doi voi thí sinh tot nghiep hạng trung bình)

4. Giay chung nhận ưu tiên (nếu có)

5. 02 anh 4x6 (ảnh duoc chup mới hay 06 thang trước khi nop ho sơ)

6. 02 phong bi co dán tem ghi ro tên và dia chi người nhận.

C. DU KIEN THỜI GIAN:

1. Ban va nhận hồ sơ Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! :
2. Ôn thi:

3. Thi tuyển: tháng 1
D. MÔN THI
- He TCCN liên thong len Đại học thi: Toán, Lý, Co so ngành

- He Cao đẳng lien thong lên Dai hoc thi: Co so ngành va chuyen ngành
5. Địa diem hoc tập:
-Tai truong và các diem lien kết đào tao cua trường
Ghi chú:
- Thoi gian nhan ho sơ: 10/2012

- Thoi gian dự kien on tập: 12/2012

- Thoi gian thi dự kiến: 01/2013
- Thoi gian học vao buoi tối các ngay trong tuần từ thu 2 đến thứ 6.
- Tot nghiệp được cap bang Đại học chính quy. Bang tot nghiệp do Dai Hoc Điện Lực cấp
PHONG HOP TÁC LIÊN KET TUYEN SINH
VPTS : Phong 213 - Khu Nha Tron - Số 3 Chua Láng - Dong Da - Hà Nội
Điện Thoại: 04.6288.4988
Website: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Email: [email protected]
Yahoo: tuvantuyensinh247
Hotline: 0937.53.56.58 hay 0973.293.485
Các Tin Cung Chuyên Mục :
Hệ Chuyen Doi Bằng Nghề Sang Chinh Quy:
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! : nganh ke toán học 6 tháng

Hệ Lien Thong Đại Học:
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: CD – ĐH ( Kế Toán, TCNH, QTKD )
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: CD – ĐH ( Kế Toán, TCNH )
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: CD – ĐH ( CNTT, ĐTVT )
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: TC, CD – ĐH ( Kế Toán, QTKD )
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: TC, CD – ĐH ( Kế Toán )
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: TC, CD – ĐH ( Kế Toán, TCNH, QTKD )
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: CD – ĐH ( Xây Dựng, Cầu Đường )
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: TC, CD – ĐH ( Kế Toán , Điện ,Cơ Khí … )
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: TC, CD – ĐH ( Kế Toán, TCNH )
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: TC, CD – ĐH ( Kế Toán, Xây Dựng... )
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: TC, CD – ĐH ( Xây Dựng, Cầu Đường )
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: TC, CD – ĐH ( Kế Toán, TCNH, QTKD, CNTT )

Hệ Dai Hoc Tại Chức :
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Kế Toán, QTKD, TCNH
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Kế Toán, QTKD
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Kế Toán
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Xây Dựng, Cầu Đường
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Xây Dưng Công Trình
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Luật

Hệ Văn Bang 2 :
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Kế Toán, Quản Trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Kế Toán, Quản Trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Tài Chính Ngân Hàng

Xét Tuyển Học Bạ Vào Cao Đẳng, Trung Cấp Chuyên Nghiêp :
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Hệ Thống Điện, CNTT, Xây Dựng, Kế Toán, TCNH, QTKD
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Y Sỹ, Dược Sỹ, Điều Dưỡng
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Các Ngành, Có Lớp Học Buổi Tối
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Ngành Sư Phạm Mần Non
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Ngành Sư Phạm Tiểu Học
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Ngành Sư Phạm Mầm Non
By thuongvo
#566663 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NĂM 2013


HỆ LIÊN THONG TU TRUNG CẤP, CAO DANG CHÍNH QUY LEN DAI HỌC


liên thong dai học điện lực
A. NGANH TUYEN SINH LIÊN THÔNG
- Kế toán

- Công nghe Co khí


- Dien tu viễn thông


- Công nghe Thong tin
B. HO SO ĐĂNG KÝ DỰ THI:1. Phiếu dang ky dự thi Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (theo mau của Trường ĐHĐL)

2. Ban sao công chứng bang tot nghiệp TCCN, CĐ, bảng điểm (tùy thuoc loai hình đào tạo)

3. Giay xac nhận thời gian cong tác (theo mẫu, đối voi thi sinh tốt nghiep hang trung bình)

4. Giấy chung nhan ưu tiên (nếu có)

5. 02 anh 4x6 (ảnh được chup moi hay 06 thang truoc khi nộp hồ sơ)

6. 02 phong bi có dán tem ghi ro ten và địa chi nguoi nhận.


C. DU KIEN THỜI GIAN:
1. Bán va nhan hồ sơ Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! :


2. Ôn thi:

3. Thi tuyển: tháng 1


D. MÔN THI


- He TCCN liên thong len Đại học thi: Toán, Lý, Co so ngành

- He Cao đẳng lien thong lên Dai hoc thi: Co so ngành va chuyen ngành


5. Dia diem học tập:


-Tại trường va cac điểm liên ket dao tạo của trường


Ghi chú:

- Thoi gian nhận hồ sơ: 10/2012

- Thoi gian dự kien on tập: 12/2012

- Thoi gian thi dự kiến: 01/2013

- Thoi gian học vào buoi toi các ngày trong tuan từ thứ 2 den thứ 6.

- Tốt nghiep duoc cấp bằng Dai hoc chính quy. Bang tot nghiệp do Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! cấp


CHI TIET XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

PHÒNG HỢP TAC LIEN KẾT TUYEN SINH - TU VAN TUYỂN SINH LIEN THÔNG, VB2, TẠI CHỨC...

VPTS : Phong 213 - Khu Nha Tròn - So 3 Chùa Láng - Dong Đa - Hà Nội

Điện Thoại: 04.6288.4988

Website: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Email: [email protected]

Yahoo: tuvantuyensinh247

Hotline: 0937.53.56.58 hay 0973.293.485

Các Tin Cung Chuyên Mục :

Hệ Chuyen Doi Bằng Nghề Sang Chinh Quy:

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! : nganh kế toán hoc 6 tháng

Hệ Lien Thong Đại Học:

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: CĐ – DH ( Kế Toán, TCNH, QTKD )

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: CĐ – DH ( Kế Toán, TCNH )

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: CĐ – DH ( CNTT, ĐTVT )

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: TC, CĐ – DH ( Kế Toán, QTKD )

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: TC, CĐ – DH ( Kế Toán )

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: TC, CĐ – DH ( Kế Toán, TCNH, QTKD )

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: CĐ – DH ( Xây Dựng, Cầu Đường )

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: TC, CĐ – DH ( Kế Toán , Điện ,Cơ Khí … )

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: TC, CĐ – DH ( Kế Toán, TCNH )

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: TC, CĐ – DH ( Kế Toán, Xây Dựng... )

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: TC, CĐ – DH ( Xây Dựng, Cầu Đường )

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: TC, CĐ – DH ( Kế Toán, TCNH, QTKD, CNTT )

Hệ Dai Hoc Tại Chức :

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Kế Toán, QTKD, TCNH

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Kế Toán, QTKD

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Kế Toán

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Xây Dựng, Cầu Đường

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Xây Dưng Công Trình

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Luật

Hệ Văn Bang 2 :

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Kế Toán, Quản Trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Kế Toán, Quản Trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Tài Chính Ngân Hàng

Xét Tuyển Học Bạ Vào Cao Đẳng, Trung Cấp Chuyên Nghiêp :

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Hệ Thống Điện, CNTT, Xây Dựng, Kế Toán, TCNH, QTKD

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Y Sỹ, Dược Sỹ, Điều Dưỡng

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Các Ngành, Có Lớp Học Buổi Tối

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Ngành Sư Phạm Mần Non

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Ngành Sư Phạm Tiểu Học

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!: Ngành Sư Phạm Mầm Non
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement