Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By crystal_plane_3108
#566635 TOEIC la bai thi quốc te danh giá năng luc su dụng tiếng Anh thuc dụng trong moi truong công việc do ETS (Educational Testing Services) tổ chuc va quản lí. Bai thi gồm 200 cau hoi và kéo dai trong 2 tiếng nay luon là trở ngai khong nhỏ với nhieu thi sinh Việt Nam.


1. Trong cac phần cua bai thi, moi cau hỏi đều co 4 đáp án lua chon A, B, C, D (Tru phan 2 – Part 2 cua bai thi: Question – Response). Nhu vay về cơ bản:

+ neu ban có thể phong doan hay áp dat dap án đúng it nhat thì cũng là 25%

+nếu bạn dung phuong pháp loai tru để loai bo A, B, C hoac D thì co hoi bạn chon dung đáp an len đến 35%

+nếu bạn loai tru thêm phương an nua cơ hội cua ban lên đến 55% (vì phan 2 có 30 cau hoi mà chỉ co 3 đáp án can lua chọn là A,B,C).


2. Luu y đến dap an đúng cho cau hỏi. Các bai thi của ETS (Educational Testing Service) luôn co cau hỏi bẫy (trapped questions) trong do có TOEIC. Ti le này thường chiem 8-15 % tuỳ vao phan thi, và vi the hãy đọc ki cau hỏi. Lựa chon cau đúng không co nghia là bạn lua chon đúng dap an cho câu hỏi.


3. Trong phan Nghe hiểu, bạn can lam quen với nhieu giong điệu khác nhau va đương nhiên ngu dieu cũng khác. Cac chuyen đề ôn luyen thuc hành của TOEIC online va Daily lessons với hơn 2.000 tinh huong giao tiếp cua Global Education hẳn se giup bạn ghi diem trong các phần này.


4. Trong phan Đọc hiểu, tong so 100 câu hỏi, neu ban không biet cach phân bổ thoi gian hợp lí trong 75 phut theo quy định cua bai thi bạn se kho mà hoàn thanh day đủ bài thi. Phần 5 va 6 là dien tu vào ô trong voi tổng số 52 cau hỏi chi nen dành 35 phút, phan dien từ chủ yeu lien quan đến cach dung từ, cụm tu trong văn viết, giao dich thương mại… do do hãy xem truoc cac lựa chọn roi ghep câu.


5. Rieng phan 7, với 48 cau hỏi trong do có 28 cau hỏi dành cho cac đoạn văn đơn (single passages), 20 cau hoi cho các doan van liên kết (double passages), o phan này bạn chi nen chọn dap an cuối cung khi đã phân tich va ghép nối cac du liệu đầy đủ, co the thông tin nam trong cả hai doan văn do do lựa chon dung chưa hẳn da la đáp an dung nhất.


(st)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement