Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By minhthien101988
#563664 THÔNG BAO TUYEN SINH NĂM 2012

LIÊN THONG TU TRUNG CẤP, CAO DANG LÊN

ĐẠI HOC DIEN LỰC 2012


1. Các nganh dao tạo

* Tu Trung cấp len Dai học:

- Kế toán

* Từ Cao dang lên Đại học:

- Kế toán.

- Dien tu viễn thông

- Công nghe thong tin

- Cơ khí

2. Đối tuong tuyen sinh

* Tu Trung cấp len Dai học: Tot nghiep hệ Trung cap chinh quy.

* Từ Cao dang lên Đại học: Tot nghiep Cao dang chinh quy.

3. Thời gian dao tạo và bằng cấp:

- Hệ lien thong từ Trung cap len Đại học: 2.5 năm

- Hệ lien thong từ Cao dang lên Đại học: 1.5 năm.

- Sinh vien hoàn thanh khoa học sẽ duoc cap bằng ĐẠI HOC CHINH QUY của truong Dai học Điện lực.

4. Kê hoạch:

- Bán va thu hồ sơ từ ngày: 01/12/2012

- Du thi (Dự kiến): ngày 02/01/2013

5. Thủ tuc dang ký theo mau cua trường ĐH Điện lực:

- Phiếu tuyen sinh có xac nhan của chinh quyen địa phương hoac noi cơ quan công tác.

- 01 ban sao có công chung bang tốt nghiệp, bảng điểm.

- 04 anh mầu 3x4cm

- 03 phong bi có dán tem va ghi rõ dia chi người nhận.

- Giấy xac nhan thời gian cong tac hay giấy uu tien (nếu có)

- Giấy khai sinh bản sao.

Moi chi tiết xin liên hệ: Dia diem bán và nhan ho sơ:

6. Moi chi tiết xin vui long liên hệ:

Phòng tuyển sinh: Tầng 1 cau lạc bộ sinh vien Đại học Quoc Gia Hà Nội - 144 Xuan Thuy Cầu Giấy Ha Noi ( Đối dien voi ký túc xa DH ngoại ngữ )

Liên hệ: 01683.137.785 ( Gap cô Na )


- Hs, SV lien he để được hướng dẫn làm và nop ho sơ.

- Sau khi ra truong Sinh vien duoc cấp bang Dai học chinh quy theo QD cua Bộ GD&ĐT

- Sinh vien được dang ky học các lop hoc buổi tối, thứ 7, chu nhat để thuận tien cho người đi làm.


Liên thong len đại hoc chinh quy

Liên thong cao đẳng co khi lên đại học

Cao dang cong nghệ thông tin lien thông len dai học

Trung cấp lien thong lên đại học

Liên thong cao đẳng len dai học chính quy
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement