Hình đại diện của thành viên
By boring_boy
#351 Đây là các bài tập kinh tế lượng mình sưu tập được,bạn nào thích thì có thể download tại đây
NHDT KTL.pdf
hay xem xem ở ngay dưới nhé

LOẠI 1 ĐIỂM:
Câu 1 :
Nêu nội dung của phân tích hồi quy? Sai số ngẫu nhiên và bản chất của nó? Nếu
E(Ui/Xi) = 0 thì đường hồi quy tổng thể có đặc điểm gì?
Câu 2:
Nêu giả thiết của mô hình hồi quy bội và giải thích? Phương pháp ma trận dùng để
ước lượng các tham số của mô hình?
Câu 3:
Trình bày các bước xây dựng và áp dụng mô hình kinh tế lượng?
Câu 4:
Giải thích các khái niệm:
a) Quan hệ thống kê và quan hệ hàm số? Kinh tế lượng nghiên cứu mối quan hệ nào?
b) Hồi quy và tương quan?
Câu 5 :
Phân biệt hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu? Tại sao khi ước lượng các tham
số của mô hình hồi quy người ta sử dụng hàm hồi quy mẫu?
Câu 6 :
Biến giả là gì? Trình bày mô hình trong đó biến giả là biến giải thích? Các biến số sau
đây là định lượng hay định tính :
a. GDP;
b. Khủng hoảng dầu mỏ năm 1973;
c. Xuất khẩu của Việt nam sang các nước ASIAN;
d. Thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO ;
e. Cán bộ tốt nghiệp Học viện công nghệ Bưu chính-Viễn thông ;
f. Học sinh diện chính sách.
Câu 7 :
Trình bày các biện pháp khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến?
Câu 8 :
Nội dung phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát? ứng dụng của nó?
LOẠI 2 ĐIỂM:
Câu 1:
Dựa vào số liệu hàng tháng trong giai đoạn từ tháng 1/1978 đến tháng 12/1978, ta tính được
các kết quả hồi quy sau:
Trong đó Y - Suất sinh lời hàng tháng của cổ phiếu thường T(%)
X- Suất sinh lợi hàng tháng của thị trường (%)
Hãy cho biết:
a) Sự khác biệt giữa 2 mô hình
b) Với kết quả trên bạn chọn mô hình nào, tại sao?
c) Giải thích hệ số góc của 2 mô hình trên?
d) Có thể so sánh hệ số r2 của 2 mô hình trên được không?
Câu 2:
Cho mẫu gồm các giá trị quan sát của Y và X trong bảng sau:
Y 12,4 14,4 14,6 16,0 11,3 10,0 16,2 10,4 13,1 11,3
X 12,1 21,4 18,7 21,7 12,5 10,4 20,8 10,2 16,0 12,0
Mô hình A:
= t Yˆ 0,00681 + 0,7851Xt
Se = (0,02596) (0,27009)
t = (0,26229) (2,807) r2 = 0,4406
p = (0,7984) (0,0186)
Mô hình B:
= t Yˆ 0,76214Xt
Se = (0,265799)
t = (2,95408) r2 = 0,43684
p = (0,0131)
Hồi quy Y theo X ta được kết quả: : i i Yˆ = 5,819429 + 0,4589583X
Sử dụng kiểm định tương quan hạng của Spearmam để kiểm định phương sai của sai số theo
mẫu số liệu đã cho? Biết T0,1(n-2) =1,86.
Câu 3 :
Trình bày nội dung của phương pháp bình phương nhỏ nhất cổ điển với mô hình 2
biến? Tại sao cần đưa ra các giả thiết đối với phương pháp OLS?
Câu 4 :
Hãy giải thích các vấn đề sau :
a) Đa cộng tuyến, đa cộng tuyến hoàn hảo và đa cộng tuyến không hoàn hảo?
b) Hàm hồi quy phụ, Mục đích của việc đưa vào hàm hồi quy phụ là gì?
c) Hàm tổng chi phí có dạng: TC = β1 + β2Q + β3Q2 + β4Q3. Trong hàm này có chứa cả
Q, Q2 và Q3. Bạn có cho rằng có đa cộng tuyến trong mô hình này không?
Câu 5:
Trong mô hình Yi = β1 + β2Xi + Ui
a) Nếu ta nhân mỗi Xi với một hằng số, chẳng hạn 10, khi đó các ei và các giá trị i Yˆ có
thay đổi hay không? Hãy giải thích?
b) Nếu ta cộng vào mỗi Xi với một hằng số thì các ei và các giá trị i Yˆ có thay đổi hay
không? Hãy giải thích?
Câu 6 :
Hãy giải thích rõ :
a) Hệ số hồi quy riêng?
b) Hệ số xác định bội và hệ số xác định bội đã điều chỉnh?
c) Đa cộng tuyến? Cho thí dụ?
d) Kiểm định về sự bằng không đồng thời của tất cả các hệ số hồi quy ứng với biến độc
lập và kiểm định riêng rẽ từng hệ số hồi quy?
Câu 7 :
Hãy trình bày một số dạng hàm hàm hồi quy thường gặp trong thực tế và ứng dụng của
chúng :
a) Hàm có hệ số co giãn không đổi-hàm Cobb-Douglas
b) Hàm tăng trưởng
c) Hàm dạng Hypecbol
d) Hàm có dạng đa thức
Câu 8:
4
Trình nội dung phương pháp kiểm định đoạn mạch để phát hiện tự tương quan? Giả sử
n1 = 27; n2 = 26; N = 15; α = 5%; Z0,05 = 1,96. Hãy kiểm định giả thiết H0: Các phần dư độc
lập.
LOẠI 3 ĐIỂM:
Câu 1:
Khảo sát về năng suất của 2 công nghệ sản xuất (A và B), người ta thu được các số liệu cho ở
bảng sau:
Zi 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0
Yi 28 32 35 27 25 37 29 34 33 30
Trong đó: Yi-(i=1÷10) là năng suất một ngày (đơn vị tính: Chiếc)
Zi = 1 nếu là công nghệ A; Zi = 0 nếu là công nghệ B.
Hãy xác định:
a) Hàm hồi quy tuyến tính theo mẫu số liệu trên?
b) Tính hệ số xác định?
c) chức năng suất trung bình của mỗi công nghệ sản xuất?
Câu 2:
Cho số liệu về tiết kiệm và thu nhập cá nhân trong 2 thời kỳ của một quốc gia từ năm 1976
đến 1993 (đơn vị 106 USD) trong bảng sau:
Thời kỳ I Tiết kiệm Thu nhập Thời kỳ II Tiết kiệm Thu nhập
1976 0,36 8,8 1985 0,59 15,5
1977 0,21 9,4 1986 0,90 16,7
1978 0,08 10,0 1987 0,95 17,7
1979 0,20 10,6 1988 0,82 18,6
1980 0,10 11,0 1989 1,04 19,7
1981 0,12 11,9 1990 1,53 21,1
1982 0,41 12,7 1991 1,94 22,8
1983 0,5 13,5 1992 1,75 23,9
1984 0,43 14,3 1993 1,99 25,2
Giả thiết dạng hàm hồi quy của từng thời kỳ là tuyến tính.
5
Biết dạng phụ thuộc là tuyến tính và hàm hồi quy kết hợp cả 2 thời kỳ có dạng:
i i Yˆ = −1,082 + 0,1117845X với RSS = 0,5722266 F0,05(2,14)=3,74
Hãy kiểm định giả thiết:
H0: Hồi quy thời kỳ I và II là đồng nhất
H1: Hồi quy thời kỳ I và II hoàn toàn khác nhau.
Câu 3:
Cho C-là mức tiêu dùng; X-là thu nhập sau thuế của Mỹ trong thời kỳ 1929-1970. Trong thời
gian này có xảy ra chiến tranh thế giới thứ 2, từ 1941-1946. Trong đó D = 1 trong thời kỳ
1941-1946 và bằng không trong các năm khác Dựa vào kết quả sau đây hãy cho biết:
********************************************************************* Biến
phụ thuộc là C.
Số quan sát n= 42 (1929-1970)
*********************************************************************
Biến độc lập Hệ số ước lượng Sai số chuẩn Tỷ số t [xác suất]
Hệ số chặn 101,5147 25,4574 3,9876[0,000]
D -204,9233 18,7856 -10,9085[0,000]
Y 0,86363 0,014718 58,6788 [0,000]
*********************************************************************
Hệ số xác định R2 = 0, 9894. F(2,39) = 1820,40
Hệ số xác định đã điều chỉnh R2 = 0,98886. Độ lệch tiêu chuẩn của hàm hồi quyσˆ =42,541.
Tổng bình phương các phần dư RSS = 70579,9. Trung bình của biến phụ thuộc Yˆ =1498,5.
Độ lệch tiêu chuẩn của biến phụ thuộc = 403,0243. t0,05(33) = 1,6342.
Yêu cầu:
a) Viết hàm hồi quy mẫu với D = 1 trong thời kỳ 1941-1946 và bằng không trong các
năm khác?
b) Cho biết chiến tranh thế giới thứ 2 có ảnh hưởng đến tiêu dùng/đầu người ở Mỹ hay
không?
Câu 4:
Có tỷ số giữa chỉ số giá các mặt hàng sơ chế ở các nước kém phát triển và chỉ số giá
các mặt hàng chế biến nhập từ các nước công nghiệp trong khoảng thời gian 1950-1986.
Trong khoảng thời gian này, từ 1973-1974, người ta thấy có biến động lớn về tỷ số này. Các
biến số: TOT- tỷ số giữa các mặt hàng sơ chế ở các nước kém phát triển và chỉ số các mặt
hàng chế biến nhập từ các nước công nghiệp; T-biến xu thế (T1950=1;.......; T1986 = 37 ). Bằng
kiểm định Chow hãy xem xét vấn đề trên thông qua kết qủa ước lượng như sau:
a) Ước lượng trong suốt thời kỳ 1950-1986
*********************************************************************
Biến phụ thuộc là TOT.
Số quan sát n= 37 (1950-1986)
*********************************************************************
6
Biến độc lập Hệ số ước lượng Sai số chuẩn Tỷ số t [xác suất]
Hệ số chặn 1,1737 0,041617 28,2027[0,000]
T -0,0072022 0,0019095 -3,7717 [0,000]
********************************************************************
Hệ số xác định R2 = 0, 2889. F(1, 35) = 14,2256
Hệ số xác định đã điều chỉnh nh R2 = 0,26867. Độ lệch tiêu chuẩn của hàm hồi
quyσˆ =0,12402.
Tổng bình phương các phần dư RSS = 0,53831. Trung bình của biến phụ thuộc Yˆ =1,0369.
Độ lệch tiêu chuẩn của biến phụ thuộc = 0,14502; t0,05(33) = 0,86906.
b) Ước lượng trong suốt thời kỳ 1950-1972
*********************************************************************
Biến phụ thuộc là TOT.
Số quan sát n= 23 (1950-1972)
*********************************************************************
Biến độc lập Hệ số ước lượng Sai số chuẩn Tỷ số t [xác suất]
Hệ số chặn 1,2269 0,031119 39,4271[0,000]
T -0,014305 0,0022696 -6,3031 [0,000]
*********************************************************************
Hệ số xác định R2 = 0,6542. F(1, 21) = 39,7295
Hệ số xác định đã điều chỉnh R2 = 0,63774. Độ lệch tiêu chuẩn của hàm hồi
quyσˆ =0,072199.
Tổng bình phương các phần dư RSS = 0,10947. Trung bình của biến phụ thuộc Yˆ =1,0553.
Độ lệch tiêu chuẩn của biến phụ thuộc = 0,11996. t0,05(33) = 0,95185.
c) Ước lượng trong suốt thời kỳ 1973-1986
*********************************************************************
Biến phụ thuộc là TOT.
Số quan sát n= 14 (1973-1986)
*********************************************************************
Biến độc lập Hệ số ước lượng Sai số chuẩn Tỷ số t [xác suất]
Hệ số chặn 2,0906 0,21450 9,7465[0,000]
T -0,035538 0,0069721 -5,0971 [0,000]
*********************************************************************
Hệ số xác định R2 = 0,68405. F(1, 12) = 25,9806
Hệ số xác định đã điều chỉnh R2 = 0,65772. Độ lệch tiêu chuẩn của hàm hồi
quyσˆ =0,10516.
Tổng bình phương các phần dư RSS = 0,13271. Trung bình của biến phụ thuộc Yˆ =1,0067.
Độ lệch tiêu chuẩn của biến phụ thuộc = 0,17975. t0,05(33) = 2,2306.
7
Câu 5:
Cho các biến số; C-tiêu dùng; Y- thu nhập; L-tài sản dễ chuyển thành tiền. Dựa trên 38 quan
sát, người ta ước lượng được các mô hình sau:
C = -7,160 + 0,95213Y + e R2 = 0,9933 (1)
(t) (-1,93) (73,25)
C = -10,627 + 0,68166Y + 0,37252L + e R2 = 0,9953 (2)
(t) (-3,25) (9,60) (3,96)
L = 9,307 + 0,76207Y + e R2 = 0,9758 (3)
(t) (1,8) (37,2)
Yêu cầu:
a) Giữa L và Y có tương quan như thế nào? và có kết luận gì?
b) Có thể bỏ biến L được không? Tại sao?
c) Nếu bỏ đi 2 quan sát cuối cùng, ước lượng lại mô hình (1), (2) và (3) ta có:
C = -6,980 + 0,95145Y + e R2 = 0,9925 (1)
(t) (-1,74) (67,04)
C = -13,391 + 0,63258Y + 0,45065L + e R2 = 0,9951 (2)
(t) (-3,71) (8,12) (4,24)
L = 9,307 + 0,76207Y + e R2 = 0,9758 (3)
(t) (1,8) (37,2)
Hãy nhận xét mức độ đa cộng tuyến giữa L vàY?
Câu 6:
Cho các giá trị quan sát của các biến Y, X2, X3 ở bảng sau :
Y 70 65 90 95 110 115 120 140 155 150
X2 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
X3 810 1009 1273 1425 1633 1787 2052 2201 2435 2686
Yêu cầu:
a) Ước lượng mô hình hồi quy: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + Ui
b) Mô hình có xẩy ra đa cộng tuyến không? Vì sao?
Câu 7:
Cho số liệu quan sát về chi tiêu cho tiêu dùng (Y) và thu nhập (X) hàng tháng của 20 hộ gia
đình ở một khu vực (Đơn vị 10.000đ):
8
Y X Y X Y X
19,9 22,3 25,5 26,1 14,8 16,4
31,2 32,3 10,3 10,3 21,6 24,1
31,8 33,6 38,8 40,2 29,3 30,1
12,1 12,1 8,0 8,1 25,0 28,3
40,7 42,3 33,1 34,5 17,9 18,2
6,1 6,2 33,5 38,0 19,8 20,1
38,6 44,7 13,1 14,1 - -
Yêu cầu:
a. Ước lượng mô hình hồi quy: Yi = β1 + β2Xi + Ui
b. Sử dụng đồ thị phần dư để kiểm định giả thiết phương sai thay đổi?
Câu 8:
Cho số liệu quan sát về chi tiêu cho tiêu dùng (Y) và thu nhập (X) hàng tháng của 20 hộ gia
đình ở một khu vực (Đơn vị 10.000đ):
Y X Y X Y X
19,9 22,3 25,5 26,1 14,8 16,4
31,2 32,3 10,3 10,3 21,6 24,1
31,8 33,6 38,8 40,2 29,3 30,1
12,1 12,1 8,0 8,1 25,0 28,3
40,7 42,3 33,1 34,5 17,9 18,2
6,1 6,2 33,5 38,0 19,8 20,1
38,6 44,7 13,1 14,1
Yêu cầu:
a. Ước lượng mô hình hồi quy: Yi = β1 + β2Xi + Ui
b. Ước lượng hồi i quy ln 2 = i e β1 + β2lnXi + Vi và sử dụng kiểm định Park để kiểm định
giải thiết H0: β2 = 0
LOẠI 4 ĐIỂM:
Câu 1:
Cho số liệu sau đây về biến phụ thuộc Y và biến độc lập X. Hãy ước lượng mô hình hồi qui
và trả lời các câu hỏi sau:
TT Biến độc lập (X) Biến phụ thuộc (Y) TT Biến độc lập (X) Biến phụ thuộc (Y)
1 6 40 6 18 58
2 10 44 7 22 60
3 12 46 8 24 68
4 14 48 9 26 74
5 16 52 10 32 80
a) Giải thích các hệ số hồi qui nhận được.
9
b) Tính độ lệch tiêu chuẩn của các β?
c) Với mức ý nghĩa 5% hãy cho biết X có ảnh hưởng đến Y hay không?
d) Tìm khoảng tin cậy 95% cho các hệ số hồi qui?
e) Tính r2 và giải thích ý nghĩa của kết quả nhận được?
f) Với X = 20, hãy dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của Y với hệ số tin cậy 95%?
Biết t0,025(8)= 2,306.
Câu 2:
Cho số liệu về biến phụ thuộc (Y) và hai biến độc lập X1 và X2 trong bảng sau. Hãy ước
lượng mô hình hồi qui tuyến tính theo tham số và các biến số của Y phụ thuộc và X2 và X3 và
trả lời các câu hỏi sau:
a. Giải thích các hệ số nhận được?
b. X2 và X3 có ảnh hưởng đến Y hay không?
c. Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi qui riêng?
d. Giải thích ý nghĩa của R2 nhận được?
e. Có thể bỏ biến X3 ra khỏi mô hình được không?
Cho biết t0,025(7) = 2,365
Y X2 X3
40 6 4
44 10 4
46 12 5
48 14 7
52 16 9
58 18 12
60 22 14
68 24 20
74 26 21
80 32 34
Câu 3:
Nghiên cứu chỉ tiêu phát triển kinh tế (GDP) của Việt nam phụ thuộc vào tổng giá trị hàng
hoá nông nghiệp (GAP) từ năm 1980 đến năm 1996, ta có bảng số liệu sau:
10
Đơn vị: 103 tỷ VNĐ
STT GDP(Y) GAP(X)
1 16,80 9,70
2 17,20 10,10
3 18,70 11,20
4 20,10 11,50
5 21,80 11,50
6 23,00 12,50
7 23,80 13,10
8 24,70 13,10
9 25,90 13,70
10 28,00 14,70
11 29,50 14,90
12 31,30 15,40
13 34,00 16,60
14 36,70 17,60
15 40,00 18,60
16 43,80 19,40
17 47,90 20,35
Yêu cầu:
a) Hãy ước lượng mô hình hồi qui tuyến tính theo tham số và các biến số của Y phụ thuộc và
X?
b) Giải thích các hệ số nhận được?
c) Xác định khoảng tin cậy của các tham số ước lượng? Biết TSS = 1398,8; ESS = 1380,4;
tα/2(n-2) = 2,131.
Câu 4:
Nghiên cứu chỉ tiêu phát triển kinh tế (GDP) của Việt nam phụ thuộc vào tổng giá trị hàng
hoá nông nghiệp (GAP) từ năm 1980 đến năm 1996, ta có bảng số liệu sau:
11
Đơn vị: 103 tỷ VNĐ
STT GDP(Y) GAP(X)
1 16,80 9,70
2 17,20 10,10
3 18,70 11,20
4 20,10 11,50
5 21,80 11,50
6 23,00 12,50
7 23,80 13,10
8 24,70 13,10
9 25,90 13,70
10 28,00 14,70
11 29,50 14,90
12 31,30 15,40
13 34,00 16,60
14 36,70 17,60
15 40,00 18,60
16 43,80 19,40
17 47,90 20,35
Yêu cầu:
a) Hãy ước lượng mô hình hồi qui tuyến tính theo tham số và các biến số của Y phụ thuộc và
X?
b) Xác định hệ số tương quan mẫu rXY?
c) Tính phương sai của mẫu và phương sai của các ước lượng?
Câu 5:
Các biến số: Y-chi tiêu của một hộ gia đình; X- thu nhập của hộ gia đình và SN- số người của
hộ. α = 5%. Cho kết quả ước lượng mô hình sau đây:
*********************************************************************
Biến phụ thuộc là Y.
Số quan sát n= 1÷38
*********************************************************************
Biến độc lập Hệ số ước lượng Sai số chuẩn Tỷ số t [xác suất]
Hệ số chặn 2,2430 2,6689 0,84043[0,406]
X 0,16446 0,035403 4,6452 [0,000]
SN 1,1454 0, 41443 0,7630 [0,009]
*********************************************************************
Hệ số xác định R2 = 0,44946. F(2,35) = 14,2870
Hệ số xác định đã điều chỉnh nh R2 = 0,4180. Độ lệch tiêu chuẩn của hàm hồi quyσˆ =4,2907.
12
Tổng bình phương các phần dư RSS = 644,3664. Trung bình của biến phụ thuộc Yˆ =15,952.
Độ lệch tiêu chuẩn của biến phụ thuộc = 5,6243. t0,05(33) = 2,1395.
Yêu cầu:
a) Viết hàm hồi quy mẫu và theo bạn kết quả ước lượng có phù hợp về mặt kinh té không?
b) Phải chăng số người trong hộ gia đình không ảnh hưởng đến mức chi tiêu?
c) Hãy tìm khoảng tin cậy cho mức tiêu dùng biên của các hộ gia đình này?
Câu 6:
Các biến số: Y- tổng chi tiêu ; X- thu nhập sau thuế trong khoảng thời gian 1986-1997 và cho
X =145; Σ=
n
i
i x
1
2 = 4817.
Bằng phương pháp ước lượng bình phương cổ điển ta có kết quả:
*********************************************************************
Biến phụ thuộc là Y.
Số quan sát n= 12 (1986-1997)
*********************************************************************
Biến độc lập Hệ số ước lượng Sai số chuẩn Tỷ số t [xác suất]
Hệ số chặn 2,1288 7,1641 0,29715[0,772]
X 0,86118 0,048943 17,5955 [0,000]
*********************************************************************
Hệ số xác định R2 = 0, 96871. F(2,10) = 309,6016
Hệ số xác định đã điều chỉnh nh R2 = 0,96558. Độ lệch tiêu chuẩn của hàm hồi quyσˆ =3,3951.
Tổng bình phương các phần dư RSS = 115,2685. Trung bình của biến phụ thuộc Yˆ =127,000.
Độ lệch tiêu chuẩn của biến phụ thuộc = 18,3005. t0,05(33) = 1,7822.
Yêu cầu:
a) Viết hàm hồi quy mẫu và theo bạn kết quả ước lượng có phù hợp về mặt kinh tế không?
Vì sao?
b) Với mức ý nghĩa 5% phần tiêu dùng không phụ thuộc vào th nhập có khác không hay
không?
c) Với mức ý nghĩa 5%, thu nhập sau thuế có ảnh hưởng đến mức tiêu dùng hay không?
d) Hãy tìm khoảng tin cậy 95% cho hệ số góc?
Câu 7:
Bảng sau cho số liệu về tỷ lệ thay đổi tiền lương (Y) và tỷ lệ thất nghiệp (X) của một quốc gia
trong giai đoạn 1950-1966.
13
Năm Y(%) X(%) Năm Y(%) X(%)
1950 1,8 1,4 1959 2,6 1,9
1951 8,5 1,1 1960 2,6 1,5
1952 8,4 1,5 1961 4,2 1,4
1953 4,5 1,5 1962 3,6 1,8
1954 4,3 1,2 1963 3,7 2,1
1955 6,9 1,0 1964 4,8 1,5
1956 8,0 1,1 1965 4,3 1,3
1957 5,0 1,3 1966 4,6 1,4
1958 3,6 1,8
a) Bạn chọn mô hình nào trong các mô hình sau đây:
- Mô hình bậc hai.
- Mô hình nghịch đảo.
- Mô hình tuyến tính.
b) Hãy ước lượng mô hình nghịch đảo theo tham số và các biến số của Y phụ thuộc và X?
c) Giải thích ý nghĩa của hệ số chặn và hệ số góc?
d) Tính hệ số xác định và hệ số tương quan?
Câu 8:
Cho số liệu quan sát của một mẫu dưới đây:
Trong đó : Y-là lượng hàng bán được của một loại hàng (tấn/tháng).
X2- là thu nhập của người tiêu dùng (triệu đồng/năm)
X3- là giá bán của loại hàng này (ngàn đồng/kg).
Yi 20 18 19 18 17 17 16 15 13 12
X2i 8 7 8 8 6 6 5 5 4 3
X3i 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8
Yêu cầu:
a) Bằng phương pháp ma trận hãy ước lượng mô hình hồi quy dạng tuyến tính?
b) Giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi quy?
c) Tìm ma trận hiệp phương sai của βˆ ?
d) Tính hệ số xác định bội và hệ số xác định bội đã điều chỉnh?
e) Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy với độ tin cậy 95%?
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement