Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011729 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Giải pháp Digital Marketing cho dịch vụ nội dung số tại Công ty Thông tin di động VMS MOBIFONE
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, trong thời đại bùng nổ của internet, các phƣơng tiện tƣơng tác
trực tuyến: các mạng xã hội, các trang website, diễn đàn… phát triển rầm rộ.
Điều này đã tác động mạnh mẽ đến hành vi ngƣời tiêu dùng hiện nay. Ngƣời
tiêu dùng ngày càng có xu hƣớng muốn ngồi một chỗ nhƣng vẫn có thể làm
đƣợc mọi việc nhƣ: mua sắm, gặp gỡ bạn bè, trò chuyện, tƣ vấn, tìm kiếm
thông tin, nghe nhạc, giải trí, học tập.
Cùng với sự thay đổi của ngƣời tiêu dùng, các phƣơng tiện và cách thức
tiếp thị cũng đang biến đổi mạnh mẽ. Marketing theo phƣơng thức truyền
thống đã bộc lộ những yếu điểm nhƣ: hạn chế tính tƣơng tác, hạn chế về
không gian, thời gian, hình thức quảng cáo cũng nhƣ tốc độ giao dịch…. Một
công cụ hữu hiệu với nhiều ƣu điểm giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng tiếp
cận và nhận đƣợc phản hồi của khách hàng tiềm năng chính là Digital
marketing. Digital marketing giúp doanh nghiệp nhận đƣợc thông điệp từ
khách hàng nhanh chóng và chính xác mà quảng cáo truyền thống gần nhƣ
không thể làm đƣợc.
Tại Mobifone, hoạt động marketing theo các phƣơng thức truyền thống
đang đƣợc định hƣớng chuyển dần sang các hoạt động Digital marketing,
nhất là đối với các dịch vụ nội dung số. Tuy nhiên, việc ứng dụng Digital
marketing chƣa đƣợc áp dụng bài bản trong triển khai marketing, do đó các
chƣơng trình marketing chƣa đem lại đƣợc hiệu quả nhƣ mong muốn. Cách
thức triển khai Digital Marketing cần đƣợc nghiên cứu và áp dụng nhằm đảm
bảo đƣợc mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đƣợc giao. Xuất phát từ
nhu cầu thực tiễn, tác giả chọn đề tài “Giải pháp Digital marketing cho dịch
vụ nội dung số tại Công ty thông tin di động VMS Mobifone” làm đề tài
nghiên cứu cho luận văn này.
Câu hỏi nghiên cứu: Giải pháp triển khai Digital Marketing cho các dịch
vụ nội dung số tại Mobifone nhƣ thế nào.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở lý thuyết về Digital Marketing và phân tích đánh giá truyền
thông cho các dịch vụ nội dung số của Mobifone, đề tài đề xuất một số giải
pháp triển khai Digital marketing cho các dịch vụ nội dung số tại Mobifone
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Các nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài bao gồm:
- Tổng hợp lý thuyết digital marketing, lựa chọn mô hình tiến trình triển
khai Digital Marketing
- Phân tích đặc điểm các dịch vụ nội dung số của mobifone và thực trạng
triển khai marketing cho dịch vụ nội dung số tại Mobifone
- Đề xuất một số giải pháp, chƣơng trình nhằm triển khai Digital
marketing cho các dịch vụ nội dung số tại Mobifone.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: đề tài chủ yếu nghiên cứu thực trạng triển khai
marketing đối với dịch vụ nội dung số tại Tổng công ty viễn thông Mobifone,
từ đó đƣa ra một số giải pháp Digital marketing đối với dịch vụ nội dung số
của Mobifone.
- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng triển
khai Digital marketing đối với dịch vụ nội dung số tại Tổng Công ty viễn
thông Mobifone trong giai đoạn từ năm 2012 đến tháng 6/2015. Luận văn
chỉ quan tâm nghiên cứu sâu vào Digital marketing cho dịch vụ nội dung số,
đƣợc xem là dịch vụ trọng điểm và là nguồn thu chính của nhà mạng trong
vòng 02 năm tới
5. Những đóng góp mới của luận văn
Luận văn hoàn thành đã có những đóng góp sau:
- Luận văn tổng hợp lý thuyết về Digital marketing và lựa chọn mô hình
tiến trình triển khai digital marketing. Đây cũng một tài liệu tham khảo để
triển khai Digital Marketing cho các doanh nghiệp khác.
- Luận văn hoàn thành đề xuất một số giải pháp triển khai Digital
marketing cho dịch vụ nội dung số của mobifone, có đóng góp nhiều trong
việc triển khai kinh doanh và marketing cho các dịch vụ nội dung số của
mobifone
6. Kết cấu của luận văn
Phần mở đầu
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết
Chương 2: Thiết kế nghiên cứu và Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng dịch vụ nội dung số tại Mobifone
Chương 4: Giải pháp Digital Marketing cho dịch vụ nội dung số tại
Mobifone giai đoạn 2016-2017
Phần kết luận

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thaihuuphat1412
#1011894 Thank anh trai/chị gái nhiều.
Chúc anh/chị nhiều sức phẻ và thành đạt.
Blog Tâm sự:
  • Vợ muốn ly hôn vì đã ngoại tình một thời gian với đồng nghiệp | 02:06 ...
  • Tôi chấp nhận để vợ tìm niềm vui chăn gối ở người đàn ông khác | 02:06 ...
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
  • Tôi muốn hủy hôn vì chồng sắp cưới chát sex | 01:06 ...
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
  • Phát hiện vợ sắp cưới từng cặp bồ khi còn sống với chồng cũ | 02:06 ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online