windows installation encountered an unknown error and cannot continue windows 7 la loi gi


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Cách khắc phục và sửa lỗi thường gặp khi sử Window
    1 Tháng 2 2013 ... Lỗi 8: Mất chức năng Manager bằng chuột phải trong windows 7 ... User account control panel nó báo "Windows cannot change your pasword". .... xem phiên bản , Service Pack Windows mà mình sử dụng là gì ? ..... Lỗi 11: STOP: c0000221 Unknown Hard Error \SystemRoot\System32\ntdll.dll (Win XP)