windows installation encountered an unknown error and cannot continue windows 7 la loi gi

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.