tt130 bldtbxh


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • chi phí tiền ăn ca
    11 Tháng 2 2010 ... chi phí tiền ăn ca Em đọc trong TT130 có nói là trước ăn ca không ... điểm 1 phần II thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 của Bộ ...
  • Hỏi về chi phí nhân công trực tiếp - Tiền ăn ca
    Hỏi về chi phí nhân công trực tiếp - Tiền ăn ca Em đọc trong TT130 có ... hiệu lực đến ngày 30/4/2009) và Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ...